Święto Pomidora w Przytocznej [REGULAMIN]

17-08-2017

Podziel się ze znajomymi
Święto Pomidora w Przytocznej
Święto Pomidora w Przytocznej
REGULAMIN KONKURSU
„Święto Pomidora w Przytocznej”
(dalej „Regulamin”)

A. Postanowienia ogólne.
1. Konkurs „Święto Pomidora w Przytocznej” zwanym dalej („Konkursem”) jest organizowany przez Radio Plus Gorzów z siedzibą w Gorzowie przy ul. Fabryczna 19/20 (zwany dalej „Radio Plus Gorzów”) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Fundatorem nagród w konkursie jest GRUPA GEZET z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim (dalej” Fundator”)

3. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne z wyłączeniem:

a) pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora, Eurozet Sp. z o.o., Fundatora lub spółek zależnych od powyżej wymienionych;
b) innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu;
c) osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a) i b) powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkom, wstępnym, zstępnym, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostająca w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu;
d) osób, które w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do Konkursu, wygrały w wyniku, udziału w konkursach organizowanych przez Organizatora w Programach Radiowych Nagrody o łącznej wartości brutto przekraczającej średnie miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, podane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w odniesieniu do ostatniego kwartału;
e) osób małoletnich, osoby te mogą brać udział w Konkursie wyłącznie za zgodą prawnych opiekunów.

B. Czas trwania Konkursu.
1. Konkurs odbędzie się 18.08.2017 w Przytocznej w trakcie trwania eventu od 16.00 – 19:00 („Czas trwania .Konkursu”).

C. Nagrody.
1. Osoby, które wezmą udział w konkursie zostanie przyznana nagroda. Nagrodą w konkursie jest wypożyczenie samochodu osobowego marki Huindai i 30 Wagon na weekend.
2. Jakiekolwiek roszczenia uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały im przyznane, są wykluczone.

D. Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu.
E. W trakcie trwania eventu Święto Pomidora w Przytocznej każdy uczestnik, który chce zawalczyć o nagrodę musi wypełnić ankietę, która otrzyma przy plenerowym studiu Radia Plus Gorzów i odpowiedzieć na pytanie „Dlaczego to właśnie Ty powinieneś wygrać nagrodę główną”. Ankiety zbierane są godzinę przed zakończeniem studia.. Komisja wybierze najlepszą odpowiedź.

F. Odbiór Nagród.
1. Odbiór nagrody następuje w firmie Gazet sp zoo ul. Kasprzaka 1 w Gorzowie Wlkp.

2. Radio Plus Gorzów zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy zwycięzca nagrody spełnia warunki określone w Regulaminie Konkursu, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją nagrody. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. Może również postawić wymóg obecności pod numer kontaktowym w ustalonym czasie, Niespełnienie warunków Konkursu lub wynikających z przepisów prawa lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Radia Plus Gorzów do odmowy przyznania lub wydania Nagrody.

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników konkursu jest Radio Plus Gorzów z siedzibą w Gorzowie przy ul. Fabrycznej 19/20. uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji konkursu oraz wydania przyznanych nagród. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Dane osobowe uczestników konkursu mogą być przekazane fundatorowi nagród w celu wykonania przez niego obowiązków wynikających z regulaminu Konkursu.
4. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział uczestnik podporządkowuje się postanowieniom regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.
5. regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników w siedzibie Organizatora.Komentarze


Na antenie Radia Plus

Wybierz miasto