Krzeszycka Jesień 2017

04-09-2017

Podziel się ze znajomymi
Krzeszycka Jesień 2017
Krzeszycka Jesień 2017
REGULAMIN KONKURSU

„KRZESZYCKA JESIEŃ”
(dalej „Regulamin”)
A. Postanowienia ogólne.
1. Konkurs „KRZESZYCKA JESIEŃ” zwanym dalej („Konkursem”) jest organizowany przez Radio Plus Gorzów z siedzibą w Gorzowie przy ul. Fabryczna 19/20 (zwany dalej „Radio Plus Gorzów”) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Fundatorem nagród w konkursie jest GMINA KRZESZYCE z siedzibą w Krzeszycach (dalej” Fundator”)

3. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne z wyłączeniem:

a) pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora, Eurozet Sp. z o.o., Fundatora lub spółek zależnych od powyżej wymienionych;
b) innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu;
c) osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a) i b) powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkom, wstępnym, zstępnym, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostająca w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu;
d) osób, które w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do Konkursu, wygrały w wyniku, udziału w konkursach organizowanych przez Organizatora w Programach Radiowych Nagrody o łącznej wartości brutto przekraczającej średnie miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, podane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w odniesieniu do ostatniego kwartału;
e) osób małoletnich, osoby te mogą brać udział w Konkursie wyłącznie za zgodą prawnych opiekunów.

B. Czas trwania Konkursu.
1. Konkurs odbędzie się 04.09-08.09.2017 na antenie Radia Plus Gorzów („Czas trwania Konkursu”).

C. Nagrody.
Osoby, które wezmą udział w konkursie zostanie przyznana nagroda. Nagrodami w konkursie jest 5 zestawów owoców i warzyw każdy po 83kg od Gminy Krzeszyce
1. Jakiekolwiek roszczenia uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały im przyznane, są wykluczone.

D. Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu.
E. Konkurs odbędzie się od 4 września do 8 września 2017 na antenie Radia Plus Gorzów. Każdy uczestnik, który chce zawalczyć o nagrodę musi dodzwonić się do Radia Plus Gorzów lub odpowiedzieć mailowo na pytania dotyczące Gminy Krzeszyce codziennie po godzinie 18.00 – w zależności od formy w danym dniu.
F. Codziennie do wygrania jeden zestaw owoców i warzyw
G. Odbiór Nagród.
1. Odbiór nagrody następuje w trakcie trwania eventu „Krzeszycka Jesień” 10.09.2017 od 12.00- 18.00.

2. Radio Plus Gorzów zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy zwycięzca nagrody spełnia warunki określone w Regulaminie Konkursu, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją nagrody. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. Może również postawić wymóg obecności pod numer kontaktowym w ustalonym czasie, Niespełnienie warunków Konkursu lub wynikających z przepisów prawa lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Radia Plus Gorzów do odmowy przyznania lub wydania Nagrody.

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników konkursu jest Radio Plus Gorzów z siedzibą w Gorzowie przy ul. Fabrycznej 19/20. uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji konkursu oraz wydania przyznanych nagród. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Dane osobowe uczestników konkursu mogą być przekazane fundatorowi nagród w celu wykonania przez niego obowiązków wynikających z regulaminu Konkursu.
4. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział uczestnik podporządkowuje się postanowieniom regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.
5. Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników w siedzibie Organizatora.

Komentarze


Na antenie Radia Plus

Wybierz miasto