Lato Ośno 2019 [REGULAMIN]

23-07-2019

Podziel się ze znajomymi
Lato Ośno 2019
Lato Ośno 2019
REGULAMIN KONKURSU

„Dni Ośna 2019 ”
(dalej „Regulamin”)

A. Postanowienia ogólne.
1. Konkurs „Święto hanzy w Słubicach ” zwany dalej („Konkursem”) jest organizowany przez Radio Plus Gorzów z siedzibą w Gorzowie, ul. Fabryczna 19/20 (zwany dalej „Radio Plus Gorzów”) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Fundatorem nagród w konkursie jest Smaczna Dieta. Restauracja w pudełku z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (dalej „Fundator”)

3. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne z wyłączeniem:

a) pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora, Eurozet Sp. z o.o., Fundatora lub spółek zależnych od powyżej wymienionych;
b) innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu;
c) osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a) i b) powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkom, wstępnym, zstępnym, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu;
d) osób małoletnich, osoby te mogą brać udział w Konkursie wyłącznie za zgodą prawnych opiekunów.

B. Czas trwania Konkursu.
1. Konkurs trwa 27.07.2019 w trakcie trwania eventu ” Dni Ośna 2019” Dalej („Czas trwania Konkursu”).

C. Nagrody.
1. Nagrodą w konkursie jest tygodniowy voucher do Smacznej Diety
2. Jakiekolwiek roszczenia uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały im przyznane, są wykluczone.

D. Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu.
Każdy z uczestników, który przyjdzie do plenerowego Studia radia plus Gorzów w Ośnie Lubsukim na plaże w godzinach 14-18, wypełni ankietę i uzasadni Dlaczego to właśnie Ty powinieneś wygrać voucher do Smacznej Diety weźmie udział w konkursie. Najciekawsza odpowiedź wygra voucher.
E. Odbiór Nagród.
1. Odbiór nagród następuje osobiście w trakcie trwania eventu „Dni Ośna 2019”

2. Radio Plus Gorzów zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy zwycięzca nagrody spełnia warunki określone w Regulaminie Konkursu, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją nagrody. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. Może również postawić wymóg obecności pod numer kontaktowym w ustalonym czasie, Niespełnienie warunków Konkursu lub wynikających z przepisów prawa lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Radia Plus Gorzów do odmowy przyznania lub wydania Nagrody.3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników konkursu jest Radio Plus Gorzów z siedzibą w Gorzowie przy ul. Fabrycznej 19/20. uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji konkursu oraz wydania przyznanych nagród. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Dane osobowe uczestników konkursu mogą być przekazane fundatorowi nagród w celu wykonania przez niego obowiązków wynikających z regulaminu Konkursu.

4. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział, uczestnik podporządkowuje się postanowieniom regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.

5. Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników w siedzibie Organizatora.


Komentarze


Na antenie Radia Plus

Wybierz miasto