PrzedWakacyjny konkurs w Radiu PLUS Warszawa

24-06-2020

Już dziś w Radiu PLUS Warszawa możliwość zdobycia vouchera na półkolonie nad Zalewem Zegrzyńskim. Zapraszamy do słuchania, pisania i wygrywania!

Podziel się ze znajomymi
Wakacje pod żaglami
Wakacje pod żaglami
REGULAMIN KONKURSU
„WAKACJE POD ŻAGLAMI Z RADIEM PLUS WARSZAWA”
(dalej „Regulamin”)

A Postanowienia ogólne.

1. Konkurs „WAKACJE POD ŻAGLAMI Z RADIEM PLUS WARSZAWA” (zwany dalej „Konkursem”) jest organizowany przez Radio PLUS Polska Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, (00-503), ul. Żurawia 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000368086, REGON 142630403 o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych), (dalej „Organizator”), na zlecenie nadawcy programu Radio PLUS Warszawa, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Fundatorem nagrody w konkursie jest FORSAIL M.Fornal, P.Zagrobelna Sp.j., z siedzibą w Warszawie przy ul.Ciołka 12 (dalej „Fundator”).

3. Z zastrzeżeniem ust 4 poniżej w Konkursie mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

4. W Konkursie nie mogą brać udziału:
a) pracownicy oraz współpracownicy Organizatora, Fundatora lub spółek powiązanych kapitałowo z powyżej wymienionych;
b) inne osoby, które brały udział w organizowaniu Konkursu;
c) osoby najbliższe wobec osób wymienionych w lit. a) i b) powyżej, to jest osoby będące wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu;
d) osoby, które w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do Konkursu, wygrały, w wyniku udziału w konkursach organizowanych przez Organizatora, nagrody o łącznej wartości brutto przekraczającej średnie miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, podane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w odniesieniu do ostatniego kwartału.

B. Czas trwania Konkursu.

Konkurs zostanie zorganizowany i przeprowadzony na antenie Radia PLUS Warszawa w dniach od 24 do 26 czerwca 2020 roku. W Czasie trwania Konkursu odbędą się 2 (słownie: dwie) rundy ( dalej: „Runda”), w każdej z nich prowadzący poda wskazówki dotyczące zadania konkursowego. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi w finałach Rund (dalej „Finał”) na antenie Radia PLUS Warszawa w Czasie trwania Konkursu.


C. Komisja Konkursowa.

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców Konkursu, rozpatrywania oraz interpretacji Regulaminu, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora.

D. Nagrody

1. Nagrodą w Konkursie (dalej „Nagroda”) jest:
a) voucher do wykorzystania na żeglarskie półkolonie dziecięce w grupie wiekowej 7-12 lat do wykorzystania w terminie między 13 lipca a 21 sierpnia 2020 roku, po wcześniejszej rezerwacji i w miarę dostępności miejsc o wartości 1.090,00 zł brutto (dalej „Nagroda 1”). Voucher obejmuje: codzienny pobyt w Hotelu Geovita w Jadwisinie (od poniedziałku do niedzieli piątku, bez noclegów), transport na trasie Warszawa – Hotel Geovita – Warszawa, wyżywienie: II śniadanie, obiad, podwieczorek, całodzienna opieka wychowawców i instruktorów, zajęcia programowe, woda butelkowa do picia (dostępna przez cały dzień), upominek oraz ubezpieczenie NNW;
b) voucher do wykorzystania na żeglarskie półkolonie dziecięce w grupie wiekowej 13-15 lat do wykorzystania w terminie między 13 lipca a 21 sierpnia 2020 roku, po wcześniejszej rezerwacji i w miarę dostępności miejsc o wartości 1.290,00 zł brutto (dalej „Nagroda 2”). Voucher obejmuje: codzienny pobyt w Hotelu Geovita w Jadwisinie (od poniedziałku do piatku, bez noclegów), transport na trasie Warszawa – Hotel Geovita – Warszawa, wyżywienie: II śniadanie, obiad, podwieczorek, całodzienna opieka wychowawców i instruktorów, zajęcia programowe, woda butelkowa do picia (dostępna przez cały dzień), upominek oraz ubezpieczenie NNW.


E. Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu.

1. W każdej Rundzie prowadzący Program poda na antenie Radia PLUS Warszawa zadanie konkursowe (dalej „Zadanie”). Rundy odbędą się w dniach: 24 i 25 czerwca 2020 roku.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest podczas Rundy na znak prowadzącego przesłanie wiadomości e-mail na wskazany przez prowadzącego adres z wykonanym Zadaniem z równoczesnym podaniem w treści wiadomości e-mail imienia oraz telefonu kontaktowego.

3. W każdym Finale danej Rundy osoba, która w opinii Komisji Konkursowej wykona Zadanie w najbardziej kreatywny i ciekawy sposób otrzymuje nagrodę (dalej „Zwycięzca”). Finały odbędą się w dniach 25 i 26 czerwca 2020 roku. W Finale w dniu 25 czerwca 2020 roku przyznana zostanie Nagroda 1, w Finale w dniu 26 czerwca 2020 roku przyznana zostanie Nagroda 2.

4. Uczestnik jednocześnie zezwala Organizatorowi na opublikowanie jego danych osobowych jako Zwycięzcy w postaci: imienia, pierwszej litery nazwiska oraz miejscowości zamieszkania na antenie Radia PLUS Warszawa.

5. Jeżeli w wyżej opisany sposób nie zostanie wyłoniony zwycięzca nagrody w danym Finale Rundy, nagroda ta przechodzi do dyspozycji Organizatora Konkursu.

5. Przedstawiciel Organizatora oddzwoni do Zwycięzcy po zakończonym Konkursie z prośbą o przekazanie danych, tj. imienia, nazwiska oraz dokładnego adresu korespondencyjnego (dalej „Dane”) i poinformuję o sposobie odbioru nagrody.

F. Odbiór Nagród.

1. Nagrody zostaną wydane zwycięzcom w terminie do 30 dni od dnia zakończenia Konkursu, według ustaleń pomiędzy zwycięzcami a przedstawicielem Organizatora.

2. Nagroda przyznana Zwycięzcy nie może być zamienione na inne nagrody rzeczowe ani też nie będzie możliwości wypłaty równowartości Nagrody w gotówce.

G. Postanowienia końcowe.

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie Konkursu, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją Nagrody. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. Niespełnienie warunków Konkursu lub warunków wynikających z przepisów prawa powoduje wykluczenie danego uczestnika z Konkursu.

2. Reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie do Organizatora na jego adres wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu. Uczestnik ma prawo do złożenia odwołania od decyzji Komisji Konkursowej w terminie 14 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację. Reklamacje zgłoszone w tym trybie rozstrzyga Komisja Konkursowa. Reklamacje zgłoszone po terminie określonym powyżej nie będą rozpatrywane, a Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

3. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział uczestnik podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.

4. Zakazane jest dostarczanie przez Uczestnika treści sprzecznych z porządkiem prawnym.

5. Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: www.radioplus.pl/warszawa/polecamy.


Informacje dotyczące danych osobowychAdministratorem danych osobowych jest Radio PLUS Polska Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, (00-503), ul. Żurawia 8, KRS 0000368086, REGON 142630403, adres e-mail: warszawa@radioplus.pl.
Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) w następujących celach, w oparciu
o następujące podstawy prawne oraz przez następujący okres:

CELE PODSTAWA PRAWNA OKRES PRZECHOWYWANIA
przeprowadzenie konkursu (obsługi zgłoszeń do konkursu w tym wyłonienia zwycięzców konkursu), obsługa zwycięzców konkursu, w tym publikacji wyników konkursu, ogłoszenia zwycięzcy, wydania nagrody, publikacji wizerunku, obsługi reklamacji dotyczących konkursu) art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora) przez czas trwania konkursu, i kolejne 6 miesięcy od daty ogłoszenia wyników konkursu lub do momentu wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą
wypełnienie obowiązków podatkowych i prowadzenia rachunkowości, związanych z obsługą zwycięzców konkursu art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze);
przez czas trwania konkursu, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego

marketingowe, analityczne, archiwalne oraz statystyczne art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora) przez czas trwania konkursu i następnie kolejne 6 miesięcy od daty ogłoszenia wyników konkursu lub do momentu wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą lub do momentu wniesienia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą
obrona przed roszczeniami (ustalenie, dochodzenie i obrona w razie zaistnienia roszczeń) art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora) przez czas trwania konkursu, a po zakończeniu konkursu przez okres określony przepisami dotyczącymi dochodzenia roszczeń, w szczególności w zakresie roszczeń z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji oraz roszczeń z tytułu nieuczciwej praktyki rynkowej oraz roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych, oraz do czasu zakończenia ewentualnego postępowania w tym zakresie;

Odbiorcami danych mogą być: podmioty z grupy kapitałowej Administratora, podmioty związane
z organizacja konkursu: kurier, Poczta Polska, usługodawcy, którzy wykonują na rzecz Administratora usługi w zakresie doradztwa prawnego lub podatkowego. Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie oraz nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne (nie jest wymogiem ustawowym). Konsekwencją braku podania danych jest brak możliwości wzięcia udziału w konkursie lub brak możliwości otrzymania nagrody. Możliwość przetwarzania danych przez administratora adekwatnie do treści regulaminu konkursu, jest warunkiem uczestnictwa w konkursie lub odbioru nagrody a brak możliwości ich przetwarzania przez administratora oznacza brak możliwości uczestniczenia w konkursie lub brak możliwości otrzymania nagrody.

Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz do przeniesienia danych, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przysługuje gdy:
(1) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją w której się znalazłaś/eś
lub
(2) dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,
w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.Komentarze


Na antenie Radia Plus

Wybierz miasto