Bądź eko z INNEKO

17-08-2020

Baw się razem z nami i Grupą Kapitałową INNEKO i wygrywaj nagrody! Do zdobycia są kosze piknikowe oraz zestawy pełne gadżetów.

Podziel się ze znajomymi
Bądź eko z INNEKO
Bądź eko z INNEKO
REGULAMIN KONKURSU
„WAKACJE W KORONIE”
(dalej „Regulamin”)

A Postanowienia ogólne.

1. Konkurs „WAKACJE W KORONIE” (zwany dalej „Konkursem”) jest organizowany przez Radio PLUS Polska Zachód Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, (00-503), ul. Żurawia 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000242435, REGON 140270544 o kapitale zakładowym w wysokości 50 000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), (dalej „Organizator”), na zlecenie nadawcy programu Radio Plus Gorzów, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Fundatorem nagrody w konkursie jest Inneko Sp. z o.o. (dalej „Fundator”).

3. Z zastrzeżeniem ust 4 poniżej w Konkursie mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

4. W Konkursie nie mogą brać udziału:
a) pracownicy oraz współpracownicy Organizatora, Fundatora lub spółek powiązanych kapitałowo z powyżej wymienionych;
b) inne osoby, które brały udział w organizowaniu Konkursu;
c) osoby najbliższe wobec osób wymienionych w lit. a) i b) powyżej, to jest osoby będące wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu;
d) osoby, które w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do Konkursu, wygrały, w wyniku udziału w konkursach organizowanych przez Organizatora, nagrody o łącznej wartości brutto przekraczającej średnie miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, podane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w odniesieniu do ostatniego kwartału.

B. Czas trwania Konkursu.

Konkurs zostanie zorganizowany i przeprowadzony na antenie Radia PLUS Gorzów oraz na fbuku Radia Plus Gorzów w terminie od dnia 17 sierpnia 2020 roku do dnia 21 sierpnia 2020 roku. Każdego dnia w Czasie trwania Konkursu odbędzie się 1 (słownie: jedna) runda ( dalej: „Runda”), w której to podamy wskazówki dotyczące zadania konkursowego. Finał każdej Rundy (dalej „Finał”) odbędzie się na antenie Radia Plus Gorzów każdego dnia w Czasie trwania Konkursu po godzinie 17:00.


C. Komisja Konkursowa.

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców Konkursu, rozpatrywania oraz interpretacji Regulaminu, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora.

D. Nagrody

1. Nagrody w Konkursie (dalej „Nagroda”):
a) 3 (słownie: trzy) kosze piknikowe, każdy o wartości 400,00 zł brutto;
b) 2 (słownie: dwa) kosze wypełnione gadżetami, każdy o wartości 400,00 zł brutto. Organizator w całym Konkursie przyzna 5 (pięć) Nagród.

2. Każdy Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę w Konkursie.

3. W Finałach w dniach od 17 do 19 sierpnia 2020 roku przyznane zostaną Nagrody o których mowa w pkt. D.1 a) Regulaminu, w Finałach w dniach 20 i 21 sierpnia 2020 roku przyznane zostaną Nagrody o których mowa w pkt. D.1 b) Regulaminu.

E. Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu.

1. W każdej Rundzie podczas Programu prowadzący zapowiadają Rundę (dalej: Zapowiedź”).

2. W każdej Rundzie prowadzący Program podaje adres e-mail oraz wskazuje zadanie konkursowe, które każdorazowo polegało będzie na opisaniu swojej wakacyjnej historii zgodnie ze wskazówkami (dalej „Zadanie”).

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wykonanie Zadania zgodnie z Zapowiedzią podaną na antenie Radio Plus Gorzów oraz fbuku Radia Plus Gorzów.

4. W każdym Finale Komisja Konkursowa spośród wszystkich przesłanych w danej Rundzie Zadań, kierując się oceną pomysłowości i kreatywności wybierze jedno, którego autor otrzyma Nagrodę przeznaczoną do wygrania w danym Finale (dalej „Zwycięzca”).

5. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie przesłanego przez niego Zadania na antenie Radia PLUS Gorzów oraz wskazanie go w zakresie imienia i miejscowości zamieszkania na antenie Radia Plus Gorzów jako Zwycięzcę.

6. Przedstawiciel Organizatora skontaktuje się ze Zwycięzcami telefonicznie i poinformuje o sposobie odbioru Nagrody oraz w celu uzupełnienia danych o informacje niezbędne do wydania nagród.F. Odbiór Nagród.

1. Odbiór nagród następuje osobiście w sposób i miejscu wskazanym przez Organizatora w terminie nie później niż do dnia 30 września 2020 roku.

2. Nagroda przyznana Zwycięzcy nie może być zamienione na inne nagrody rzeczowe ani też nie będzie możliwości wypłaty równowartości Nagrody w gotówce.


G. Postanowienia końcowe.

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie Konkursu, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją Nagrody. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. Niespełnienie warunków Konkursu lub warunków wynikających z przepisów prawa powoduje wykluczenie danego uczestnika z Konkursu.

2. Reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie do Organizatora na jego adres wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu. Uczestnik ma prawo do złożenia odwołania od decyzji Komisji Konkursowej w terminie 14 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację. Reklamacje zgłoszone w tym trybie rozstrzyga Komisja Konkursowa. Reklamacje zgłoszone po terminie określonym powyżej nie będą rozpatrywane, a Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

3. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział uczestnik podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.

4. Zakazane jest dostarczanie przez Uczestnika treści sprzecznych z porządkiem prawnym.

5. Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: www.radioplus.pl/gorzow/polecamy.

Informacje dotyczące danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Radio PLUS Polska Zachód Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, (00-503), ul. Żurawia 8, NIP 5262884876, KRS 0000242435, REGON 140270544, adres e-mail: gorzow@radioplus.pl.
Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) w następujących celach, w oparciu
o następujące podstawy prawne oraz przez następujący okres:

CELE PODSTAWA PRAWNA OKRES PRZECHOWYWANIA
przeprowadzenie konkursu (obsługi zgłoszeń do konkursu w tym wyłonienia zwycięzców konkursu), obsługa zwycięzców konkursu, w tym publikacji wyników konkursu, ogłoszenia zwycięzcy, wydania nagrody, publikacji wizerunku, obsługi reklamacji dotyczących konkursu) art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora) przez czas trwania konkursu, i kolejne 6 miesięcy od daty ogłoszenia wyników konkursu lub do momentu wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą
wypełnienie obowiązków podatkowych i prowadzenia rachunkowości, związanych z obsługą zwycięzców konkursu art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze);
przez czas trwania konkursu, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego

marketingowe, analityczne, archiwalne oraz statystyczne art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora) przez czas trwania konkursu i następnie kolejne 6 miesięcy od daty ogłoszenia wyników konkursu lub do momentu wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą lub do momentu wniesienia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą
obrona przed roszczeniami (ustalenie, dochodzenie i obrona w razie zaistnienia roszczeń) art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora) przez czas trwania konkursu, a po zakończeniu konkursu przez okres określony przepisami dotyczącymi dochodzenia roszczeń, w szczególności w zakresie roszczeń z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji oraz roszczeń z tytułu nieuczciwej praktyki rynkowej oraz roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych, oraz do czasu zakończenia ewentualnego postępowania w tym zakresie;

Odbiorcami danych mogą być: podmioty z grupy kapitałowej Administratora, podmioty związane
z organizacja konkursu: kurier, Poczta Polska, usługodawcy, którzy wykonują na rzecz Administratora usługi w zakresie doradztwa prawnego lub podatkowego. Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie oraz nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne (nie jest wymogiem ustawowym). Konsekwencją braku podania danych jest brak możliwości wzięcia udziału w konkursie lub brak możliwości otrzymania nagrody. Możliwość przetwarzania danych przez administratora adekwatnie do treści regulaminu konkursu, jest warunkiem uczestnictwa w konkursie lub odbioru nagrody a brak możliwości ich przetwarzania przez administratora oznacza brak możliwości uczestniczenia w konkursie lub brak możliwości otrzymania nagrody.

Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz do przeniesienia danych, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przysługuje gdy:
(1) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją w której się znalazłaś/eś
lub
(2) dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,
w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.Komentarze


Na antenie Radia Plus

Wybierz miasto