Konkurs "Maszerujemy w wiosnę" czyli kolejna szansa na buty Bartek!

20-03-2017

Naukowcy twierdzą, że ponad 90% dzieci rodzi się ze zdrowymi stopami, niestety już co 4 starsze dziecko ma wady stóp i kolan! Przyczyną mogą być źle dobrane buty dlatego Radio PLUS Gniezno proponuje zabawę w której do wygrania doskonałe buty „Bartek”, idealne na wiosenne spacery!

Podziel się ze znajomymi
Dobre buty "Bartek"!
Dobre buty "Bartek"! | Producent Obuwia "Bartek"

Źle dobrane buty mogą być też przyczyną wad postawy, co może prowadzić do niesprawności (a nawet kalectwa) w dorosłym życiu. Większość mam wybierając buty dla swojego dziecka kieruje się głównie ich ceną i wyglądem. Niewiele z nas podczas zakupów zastanawia się, czy buty są bezpieczne dla dziecka i zapewniają stopom odpowiednią stabilność. Często popełniamy błąd i zakładamy dziecku buty po starszym rodzeństwie lub po kimś z rodziny. Nasze wybory mogą negatywnie wpłynąć na rozwój malucha. Kupując buty dla dziecka należy wziąć pod uwagę stopień zabezpieczenia przed powstawaniem wad postawy, zniekształceń i innych schorzeń stóp. Dobre buty, to inwestycja, która zawsze się zwraca! Projektanci  butów BARTEK dbają przede wszystkim o to, by były bezpieczne, stabilne i pozytywnie wpływały na stopy dziecka. Buty BARTEK posiadają pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka oraz poddawane są certyfikacji znaku Zdrowa Stopa.

Warto zwrócić uwagę na cechy butów „Bartek”, są to:

• szeroki i wysoki czubek dający swobodę ułożenia palców i nieograniczający ruchomości stawów,

• odpowiednio sztywny podnosek, który zabezpiecza palce przed stłuczeniem,

• elastyczną tylną część utrzymującą nogę we właściwym położeniu i zabezpieczającą staw skokowy przed skręceniem,

• wyprofilowaną miękką wkładkę zmniejszającą naciski na podeszwową stronę stopy, dopasowującą się do jej kształtu i zapobiegającą przesuwaniu się pięty na boki,

• elastyczne spody nieograniczające ruchomości stawów i czynności mięśni,

• odpowiednie urzeźbienie protektora zabezpieczające przed poślizgiem,

• sznurowanie do czubka lub zapięcie na rzepy ułatwiające wkładanie bucików i zapewniające dobre dopasowanie podbicia,

• miękką piankę umieszczoną nad kostkami, zapewniającą odpowiednią stabilizację stawu, jak również zapobiegającą otarciom.Twoje dziecko może cieszyć się z takich butów, weź tylko udział w konkursie „Dobre buty zawsze wygrywają”. Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem zabawy i uważnego słuchania programu „Moc przebojów Radia PLUS Gniezno”. 
 

 

REGULAMIN KONKURSU

"Maszerujemy w wiosnę" 

(dalej „Regulamin”)

 

A  Postanowienia ogólne.

 

1.  Konkurs „Maszerujemy w wiosnę” (zwany dalej „Konkursem”) jest organizowany przez Radio Plus Polska Zachód z siedziba w Warszawie przy ul. Żurawia 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000242435, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 526-288-48-76 oraz numer statystyczny REGON 140270544, z kapitałem zakładowym w wysokości 50.000 PLN (dalej „Organizator”) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

2.  Fundatorem nagród w konkursie jest Producent Obuwia „Bartek” (dalej „Fundator”).

 

3.  Z zastrzeżeniem ust 4 poniżej w Konkursie mogą brać udział:

 

a)   pełnoletnie osoby fizyczne

b)   osoby niepełnoletnie wyłącznie za uprzednią zgodą swoich opiekunów prawnych,

 

4.  W Konkursie nie mogą brać udziału:

a)  pracownicy oraz współpracownicy Organizatora, Fundatora lub spółek powiązanych kapitałowo z powyżej wymienionych;

 

b)  innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu;

 

c)  osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a) i b) powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu;

 

d)  osób, które w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do Konkursu, wygrały, w wyniku udziału w konkursach organizowanych przez Organizatora, nagrody o łącznej wartości brutto przekraczającej średnie miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, podane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w odniesieniu do ostatniego kwartału;

 

5.  Celem Konkursu jest wspólna zabawa słuchaczy Programu Radiowego z Organizatorem .

 

B.  Czas trwania Konkursu.

 

Konkurs zostanie zorganizowany i przeprowadzony w następujących programach radiowych: Wakacje z Radiem Plus Gniezno (dalej „Program Radiowy”), w terminie od dnia 20.03.2017 roku do dnia 24.03.2017 roku w godzinach między 17.00 a 19.00 (dalej: „Czas trwania Konkursu”). Każdego dnia w Czasie Trwania Konkursu odbędą się 2 rundy (dalej „Runda”).

 

C.  Komisja Konkursowa.

 

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców Konkursu, rozpatrywania oraz interpretacji Regulaminu, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora.

 

D.  Nagrody.

 

1.  Nagrodą w każdej Rundzie jest bon na zakup butów „Bartek” (dalej „Nagroda Główna”), każdy o wartości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych) brutto.

 

2.  Każdemu uczestnikowi Konkursu przysługuje jednorazowe prawo do wygrania Nagrody.

 

E. Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu.
 
1. W każdej Rundzie prowadzący audycję zadaje otwarte pytanie konkursowe związane z noszeniem butów (dalej „Pytanie”).
 
2. Zadaniem uczestnika będzie wysłanie wiadomości w formacie SMS z ciekawą odpowiedzią na zadane Pytanie (dalej „Wiadomość SMS”) na numer 7123 (koszt: 1,23 zł z VAT), wiadomość musi zostać poprzedzona słowami „plus gniezno”. 
 
3. Każda odpowiedź na zadane pytanie stanowi zgłoszenie do Konkursu, a osoba wysyłająca SMS staje się uczestnikiem konkursu (dalej „Uczestnik”) i czyni to we własnym imieniu.
 
4. Wiadomość SMS może być wysłana wyłącznie z telefonu komórkowego. Wiadomości SMS wysyłane w sposób uniemożliwiający identyfikację Uczestnika jako abonenta numeru telefonu, z którego wysłano Wiadomość SMS nie biorą udziału w Konkursie. Z jednego numeru telefonu może nastąpić zgłoszenie udziału do Konkursu tylko jednego Uczestnika.
 
5. Zgłoszenie do Konkursu są przyjmowane i rejestrowane przez automatyczny system odbioru zgłoszeń (dalej „Automatyczny System Odbioru Zgłoszeń”), który określa czas odbioru odpowiedzi, mierzony według zegara Organizatora. Dane zarejestrowane przez Automatyczny System Odbioru Zgłoszeń są rozstrzygające dla ustalenia prawa pierwszeństwa uczestnictwa w Konkursie.
 
6. W każdej Rundzie, spośród Wiadomości SMS wysyłanych w czasie trwania Rundy 
i zarejestrowanych przez Automatyczny System Odbioru Zgłoszeń zostanie utworzona lista najciekawszych odpowiedzi zawierająca numer telefonu, z którego Wiadomości SMS została wysłana (dalej „Lista”). 
 
 
7. Prowadzący Konkurs w każdej Rundzie oddzwoni do Uczestnika, który przesłał najciekawszą odpowiedź w formie Wiadomości SMS. Jeżeli Uczestnik odbierze telefon otrzymuje „Nagrodę Główną”. W celu uzyskania połączenia prowadzący Konkurs będzie oczekiwał 5 (pięć) sygnałów, a w przypadku gdy numer będzie zajęty podejmie jeszcze jedną próbę połączenia. W przypadku gdy prowadzący Konkurs nie uzyska połączenia pomimo zastosowania procedury opisanej powyżej, zadzwoni do następnego w kolejności Uczestnika Konkursu. 
 
8. Jeżeli w wyżej opisany sposób nie zostanie wyłoniony zwycięzca Nagrody, Nagroda przechodzi do dyspozycji organizatora Konkursu.
 
9. Przedstawiciel Organizatora oddzwoni do zwycięzców z prośbą o przekazanie swoich danych, tj. imienia, nazwiska oraz dokładnego adresu zamieszkania (dalej „Dane”) celem przesłania wygranej Nagrody. Brak możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą w terminie określonym przez przedstawiciela Organizatora lub brak możliwości uzyskania Danych będzie jednoznaczny z rezygnacją z Nagrody.

 

10.   Uczestnikowi przysługuje prawo wygrania jednej nagrody.

 

F.  Odbiór Nagród.

 

1.  Odbiór Nagród następuje osobiście w siedzibie Radia PLUS Gniezno, w sposób wskazany przez Organizatora do dnia 31.04.2017 między godziną 9.00 a 14.00.

 

2.  W wypadku, gdy odbiór Nagród następuje osobiście w siedzibie Fundatora, nie zgłoszenie się do siedziby Fundatora, w celu odebrania Nagrody, w terminie wskazanym w pkt. F1 Regulaminu oznacza wygaśnięcie prawa do tej Nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora i Fundatora.

 

 

G.  Postanowienia końcowe.

 

1.  Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik Konkursu spełnia warunki określone w Regulaminie Konkursu, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją Nagrody. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. Niespełnienie warunków Konkursu lub warunków wynikających z przepisów prawa powoduje wykluczenie danego uczestnika z Konkursu.

 

2.  Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora w związku z Konkursem. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.

 

3.  Reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie do Organizatora na jego adres wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu. Uczestnik ma prawo do złożenia odwołania od decyzji Komisji Konkursowej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację. Reklamacje zgłoszone w tym trybie rozstrzyga Komisja Konkursowa. Reklamacje zgłoszone po terminie określonym powyżej nie będą rozpatrywane, a Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

 

4.  Zgłoszenia do Konkursu nie spełniające wymogów określonych w Regulaminie, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o złych innych parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym jego czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych na nim danych są nieważne i zostaną wykluczone z Konkursu.

 

5.  Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające realizację SMS. Upusty cenowe dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe nie mają zastosowania do SMS.

 

6.  Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział uczestnik, jego rodzic bądź opiekun podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.

 

7.  Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników w siedzibie Organizatora .


Komentarze


Na antenie Radia Plus

Wybierz miasto