Wyprawka szkolna dla uczniów niepełnosprawnych

08-08-2017

Rodzice i opiekunowie dzieci niepełnosprawnych mogą otrzymać dofinansowanie na zakupy w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”. Na złożenie dokumentów mają czas do 11 września.

Podziel się ze znajomymi
Wyprawka szkolna dla uczniów niepełnosprawnych
Wyprawka szkolna dla uczniów niepełnosprawnych
Dla kogo jest program „Wyprawka szkolna”? Dofinansowanie na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych mogą otrzymać uczniowie: słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wniosek taki składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Mogą go składać rodzice ucznia (prawni opiekunowie, rodzice zastępczy oraz osoby prowadzące rodzinny dom dziecka), pełnoletni uczniowie, a także nauczyciele, pracownicy socjalni lub inne osoby – za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.

W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych. W przypadku złożenia oświadczenia należy do niego dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”.

Dokumenty do pobrania znajdują się na stronie www.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-rozwoju-spolecznego/Rzadowy-program-pomocy-uczniom-Wyprawka-szkolna-2017,a,84944. W ubiegłym roku szkolnym w Gdańsku z programu skorzystało 630 uczniów.
Komentarze


Na antenie Radia Plus

Wybierz miasto