10 mln zł na rewitalizację dzielnic - zgłoś projekt do Gminnego Programu Rewitalizacji

10-10-2017

Rusza nabór propozycji projektów do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Bydgoszczy (GPR). Dzięki niemu mieszkańcy będą mogli skorzystać z funduszy unijnych na rewitalizację swojej dzielnicy. Na ten cel przeznaczonych jest 10 mln zł.

Podziel się ze znajomymi
Bydgoszcz
Bydgoszcz

Nabór ma na celu zapewnienie udziału mieszkańców w tworzeniu programu odnowy społecznej dzielnic. Ma też umożliwić innym podmiotom, oprócz Miasta i jego jednostek organizacyjnych, dostęp do funduszy unijnych na realizację ich projektów.

Zgłaszane projekty muszą dotyczyć obszaru rewitalizacji, w którego skład wchodzą: Bocianowo, Śródmieście, Stare Miasto, Okole, Wilczak-Jary, Stary Fordon, Zimne Wody-Czersko Polskie. Obszar został wyznaczony uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy. W tych częściach Bydgoszczy szczególnie nasilone są problemy ze sfery społecznej, gospodarczej i środowiskowej.

Oczekiwane są projekty społeczne i inwestycyjne, które kwalifikują się do dofinansowania z funduszy unijnych.

Na projekty inwestycyjne w obszarze rewitalizacji, Miasto Bydgoszcz i podmioty prowadzące działalność w Bydgoszczy będą mogły ubiegać się o dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach dedykowanej miastu puli środków na ten cel.

Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie unijne na inwestycję jest jej wcześniejsze ujęcie w GPR. W niniejszym naborze Miasto Bydgoszcz zamierza udostępnić wnioskodawcom do 10 mln złotych na inwestycje z dedykowanej w Regionalnym Programie Operacyjnym.

Dla projektów społecznych, planowanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego, nie wyznaczono dedykowanej kwoty, a wnioskowanie o dofinansowanie unijne odbywa się w drodze konkursów ogólnodostępnych, przy czym umieszczenie projektu społecznego w GPR zapewnia wnioskodawcy premię punktową w niektórych konkursach.

Wpisanie projektu do GPR nie oznacza jeszcze przyznania dofinansowania na jego realizację. Umieszczenie projektu w GPR dopiero umożliwi wnioskodawcom ubieganie się o  dofinansowanie unijne w ramach RPO WK-P, jeżeli spełnią wszystkie warunki związane z ogłaszanymi w nim konkursami, w tym przygotują i złożą wymaganą dokumentację aplikacyjną.

Przed wypełnieniem karty projektu należy zapoznać się z Regulaminem naboru propozycji projektów do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Bydgoszczy, Diagnozą służącą wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla miasta Bydgoszczy oraz pozostałymi dokumentami pomocniczymi zamieszczonymi poniżej.

Informacji udzielają pracownicy Wydziału Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, Budynek B, pok. 10, tel. 52 58 58 078, 52 58 58 045. W razie potrzeby możemy zorganizować spotkanie informacyjne dla zainteresowanej grupy wnioskodawców.

Termin przyjmowania kart projektów: Karty projektów mogą być składane w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia o naborze w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bydgoszczy.

Karta zgłoszeniowa projektu TUTAJ. Zarządzenie Prezydenta w tej sprawie TUTAJ.

Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla miasta Bydgoszczy - http://www.bydgoszcz.pl/fileadmin/multimedia/rozwoj/REWITALIZACJA/Diagnoza_sluzaca_wyznaczeniu_obszaru_zdegradowanego_i_obszaru_rewitalizacji_-_wersja_po_konsultacjach_spolecznych.pdf

UCHWAŁA Nr XXXVII/734/16 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Bydgoszczy - http://www.bydgoszcz.pl/fileadmin/multimedia/rozwoj/REWITALIZACJA/akt_2_.pdf

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – możliwości unijnego dofinansowania projektów społecznych (głównie Oś 9 i 11) i inwestycyjnych (Działanie 6.4.1) - http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/prawo-i-dokumenty

Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – Stowarzyszenie Bydgoska Lokalna Grupa Działania – „Dwie Rzeki” – możliwość unijnego dofinansowania projektów społecznych - http://www.lgd.bydgoszcz.pl/konkursy

Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań – Załącznik nr 2 SZOOP RPO WKP 2014-2020. - http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/prawo-i-dokumenty

Źródło: www.bydgoszcz.pl


Komentarze


Na antenie Radia Plus

Wybierz miasto