Czy wiesz czym oddychasz? Wypełnij ankietę na temat jakości powietrza

2020-01-07 8:41
www.bydgoszcz.pl
Autor: brak danych

Ruszyła kampania na rzecz czystszego powietrza w ramach unijnego programu LIFE. Zachęcamy do wypełnienia ankiety on-line dotyczącej jakości powietrza.

Program LIFE to jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki w tym zakresie, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska w tym przyrody. Projekt Czy wiesz czym oddychasz? jest współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z budżetów własnych uczestników projektu (KE 50 %, NFOŚiGW 45 %). Lider projektu Uniwersytet Wrocławski przeprowadza badania ankietowe dotyczące świadomości ekologicznej mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i dolnośląskiego. Tematyka ankiety dotyczy jakości powietrza – znajduje się w niej kilkanaście pytań związanych m.in. z odpowiednimi działaniami informacyjnymi w zakresie czystego powietrza. Znajdują się także pytania o znajomość typów zanieczyszczeń oraz ich wpływu na nasze życie i zdrowie. Ankieta jest całkowicie anonimowa. Na odpowiedzi czekamy do 15 stycznia. Następnie powstanie specjalny raport z wynikami, a badania ankietowe będą powtarzane co roku, aby sprawdzić, świadomość społeczeństwa na temat ekologii rośnie. Ankietę można wypełnić: http://www.badania-ipc.pl/poll/index.php/132995/lang-pl Warto wiedzieć: Od kilku lat Uniwersytet Wrocławski rozwija numeryczne modele FRAME oraz WRM - Chem dostarczające informacji jakości powietrza w skali regionalnej i lokalnej. Ukoronowaniem tych jest kończący się projekt LIFE-APIS/PL, w ramach którego powstał Geoportal, prezentujący prognozy jakości powietrza i warunków biometeorologicznych dla Dolnego Śląska. Doświadczenie i wiedzę Lider przeniósł na wyższy poziom tworząc koncepcję projektu Czy wiesz czym oddychasz? oraz zapraszając partnerów do współrealizacji zadań. Pierwszym partnerem projektu jest Politechnika Wrocławska z Wrocławskim Centrum Sieciowo – Superkomputerowym. Jest to jednostka Politechniki o charakterze międzyuczelnianym. WCSS oferuje dostęp do superkomputerów wyposażonych w 17000 rdzeni obliczeniowych i 1 PB podsystemu LUSTRE (60GB/s), wyspecjalizowanych systemów wirtualnych i ponad 3PB pamięci masowej. Wykorzystując swój potencjał WCSS będzie odpowiedzialny za opracowanie danych zebranych podczas projektu. Drugim partnerem jest Bydgoszcz, w którym za cel stawiamy czystsze powietrze. Miasto od kilku lat realizuje różne projekty ze środków lokalnych, narodowych oraz europejskich poprzez: wymianę systemów grzewczych, termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, działań KPEC, poprzez wspieranie programu Czyste Powietrze. Ten potencjał został zauważony przez lidera projektu i Bydgoszcz stanie się terenem badawczym, na którym zostaną rozmieszczone dodatkowe czujniki zbierające dane o jakości powietrza, a także zostanie przeprowadzona informacyjna kampania społeczna.