Skorzystaj bezpłatnie z pomocy prawnej

2019-01-18 7:29

Mieszkańcy Bydgoszczy mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. W mieście działa 14 punktów oferujących tego typu wsparcie.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej i podpisze stosowne oświadczenie. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po telefonicznym umówieniu terminu wizyty. Wyjątek stanowią kobiety w ciąży, którym porady prawne udzielane są poza kolejnością. NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA obejmuje: • poinformowanie osoby o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub, • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których wyżej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym lub,

  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie z kosztów sądowych
  • ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym
  • ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego
  • rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności. NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. (We wszystkich punktach poradnictwa obywatelskiego pomocy udzielają adwokaci i radcy prawni). Gdzie się zgłosić? • Numer telefonu, pod którym należy zgłosić chęć uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego: 52 585- 88-22 • czynny (od 23 stycznia 2019 roku) - w środy od 11.30 do 15.30 - w czwartki od 8.30 do 14.30 - w piątki od 8.30 do 13.00 Koordynacją nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego w Bydgoszczy zajmuje się Biuro ds. Zdrowia i Polityki Społecznej UMB, ul. Jagiellońska 61, 85-027 Bydgoszcz; tel. (52)58-58-728 lub (52)58-568-904; e-mail: bzs@um.bydgoszcz.pl lub joanna.breczko@um.bydgoszcz.pl W Bydgoszczy uruchomiono dziesięć punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i cztery punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Wszystkie punkty są czynne od poniedziałku do piątku – szczegóły TUTAJ