Wsparcie dla inicjatyw lokalnych

2019-01-02 7:55
kujpom
Autor: brak danych

Samorząd województwa ma nowe narzędzie, za pomocą którego będzie - w sposób organizacyjny lub rzeczowy, bez udzielania dotacji - wspierał inicjatywy lokalne. Wnioski można już składać.

Chodzi o inicjatywy lokalne rozumiane tak, jak określa je ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – czyli o opartą na partnerstwie współpracę samorządu województwa z grupami mieszkańców regionu, której celem jest realizacja konkretnych zadań publicznych na rzecz wojewódzkiej społeczności. O jakie zadania chodzi? Można je podzielić na siedem pakietów:

  • budowa, rozbudowa i remonty dróg, wodociągów i kanalizacji, budynków, obiektów małej architektury
  • działalność charytatywna, pielęgnowanie szeroko rozumianej tradycji narodowej, ochrona kultury mniejszości narodowych i etnicznych oraz organizacja wolontariatu
  • edukacja i wychowanie
  • kultura fizyczna i turystyka
  • ochrona przyrody
  • bezpieczeństwo publiczne
  • rewitalizacja.
O wsparcie mogą występować grupy mieszkańców, bezpośrednio lub za pośrednictwem organizacji pozarządowych. Wśród kryteriów oceny wniosków najwyżej punktowany jest właśnie deklarowany wkład pracy społecznej - przy wysokim poziomie zaangażowania można za niego dostać 75 proc. punktów wymaganych by przejść przez sito oceny merytorycznej. Poza tym oceniane będą przydatność projektu (ilu mieszkańcom będzie służył) i inne rodzaje wkładu własnego wnioskodawców (wkład rzeczowy, pieniądze), a także stan przygotowań. Wnioski będzie można składać od 1 stycznia do 30 września (w 2019 roku i w latach kolejnych), w trybie ciągłym. Po ocenie przez właściwy departament merytoryczny ostateczną decyzję podejmie zarząd województwa. Cała procedura musi się odbyć w nie dłużej niż 45 dni od złożenia wniosku. Uchwała sejmiku o trybie i kryteriach oceny wniosków w ramach inicjatywy lokalnej