Zgłoś się do komitetu

2019-01-14 8:28
Bydgoszcz
Autor: brak danych

Bydgoski ratusz ogłosił nabór członków Komitetu Rewitalizacyjnego - ważnego organu doradczego i istotnej formy partycypacji społecznej.

Komitet Rewitalizacji jest organem mającym pełnić funkcję opiniodawczą i doradczą na etapie przygotowania, wdrażania i oceny działań zrealizowanych w procesie rewitalizacji. Jest jedną z form partycypacji społecznej, która została zapisana w ustawie z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji. Pełni rolę kluczowego narzędzia współpracy oraz dyskusji interesariuszy z organami gminy. W związku z podjęciem Uchwały Nr LXII/1373/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji oraz Uchwały Nr IV/12/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Bydgoszczy 2023+, prezydent Miasta Bydgoszczy ogłasza nabór członków Komitetu Rewitalizacji. Kandydaci powinni reprezentować następujące podobszary rewitalizacji: Bocianowo – Śródmieście - Stare Miasto, Okole, Wilczak - Jary, Stary Fordon, Zimne Wody - Czersko Polskie. Kandydaci muszą przedłożyć własnoręcznie podpisany formularz zgłoszeniowy, listę poparcia oraz stosowne oświadczenia określone w Regulaminie Komitetu Rewitalizacji. Szczegółowe informacje oraz wzory dokumentów dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bydgoszczy bip.um.bydgoszcz.pl, na stronie internetowej www.bydgoszcz.pl/rozwoj/rewitalizacja/partycypacja-spoleczna-bezposrednie-uczestnictwo-obywateli-w-procesie-rewitalizacji/ oraz w Wydziale Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15 B, pok. 10; rewitalizacja@um.bydgoszcz.pl Termin złożenia formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami: do 1 lutego 2019 r. włącznie. Zgłoszenia należy składać w wersji papierowej, z dopiskiem: Nabór na Członków Komitetu Rewitalizacji, w zamkniętych kopertach: osobiście, w sekretariacie Wydziału Funduszy Europejskich, ul. Grudziądzka 9-15 B, w godzinach pracy Urzędu Miasta Bydgoszczy lub pocztą, na adres: Wydział Funduszy Europejskich, Urząd Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15 B, 85-130 Bydgoszcz (obowiązuje data wpływu).