2 mln zł na wsparcie gorzowskich przedsiębiorców

2020-04-30 11:12
Pakiet Pomocowy Gorzowska Dycha
Autor: brak danych

Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie rozpoczął nabór wniosków o wsparcie dla przedsiębiorców w ramach miejskiego programu pomocy Gorzowska Dycha. Do podziału są 2 mln zł, które zostaną przeznaczone na utrzymanie miejsc pracy.

Program finansowany będzie ze środków finansowych Miasta Gorzowa, które przekazał prezydent Jacek Wójcicki w ramach zadania własnego powiatu tj. przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy. Bezpośrednim realizatorem programu będzie Powiatowy Urząd Pracy. W ramach Programu utworzony został fundusz w wysokości 2 milionów złotych. Wsparcie polegać będzie na przekazaniu bezzwrotnych środków finansowych na częściowe sfinansowanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, składek ZUS oraz kosztów pośrednich zatrudnienia przedsiębiorcom, w przypadku których Miasto Gorzów Wielkopolski ma udział w ich podatku dochodowym. Dla kogo pomoc? Wsparcie dotyczy przedsiębiorców - podatników podatku dochodowego od osób prawnych, którzy posiadają na terenie Miasta Gorzów Wielkopolski zakłady, które wykazują w formularzach CIT-ST, i obejmuje dofinansowanie do wynagrodzeń, składek ZUS i kosztów pośrednich zatrudnienia pracowników zatrudnionych w tych zakładach. Wsparciem objęci zostaną także przedsiębiorcy zatrudniający pracowników, w przypadku których Miasto Gorzów Wielkopolski ma udział w podatku dochodowym tych pracowników i kosztów pośrednich zatrudnienia tych pracowników. Wsparcie dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i wspólników spółek osobowych, nie zatrudniających pracowników, w przypadku których Miasto Gorzów Wielkopolski ma udział w ich podatku dochodowym zgodnie z art. 3 ust. 2 u.d.j.s.t., albo których wpłaty podatku dochodowego stanowią dochód własny Miasta Gorzów Wielkopolski. W ramach Programu utworzony został fundusz w wysokości 2.000.000,00 zł Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 1.000,00 zł na pracownika miesięcznie (dotyczy również osób samozatrudnionych oraz wspólników spółek osobowych) w przeliczeniu na pełen etat, nie więcej niż 10.000,00 zł na przedsiębiorcę miesięcznie; suma dofinansowań z tego funduszu i innych źródeł w przeliczeniu na pełen etat nie może przekroczyć przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lutym 2020 r. (zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 marca 2020 r. wyniosło ono 5.330,47 zł.) Okres dofinansowania to wybrane 2 miesiące w okresie kwiecień-czerwiec 2020 r. Wypłata środków finansowych w formie dofinansowania będzie dokonywana raz w miesiącu. O przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność złożonych wniosków do wyczerpania środków finansowych w utworzonym funduszu. W przypadku ubiegania się o dofinansowanie nie będzie wymagane poręczenie ani gwarancja.