W Koszalinie trwają przygotowania do wyborów prezydenta RP

2020-06-17 16:11
28 czerwca odbędą się wybory na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Autor: pixabay

W niedzielę - 28 czerwca odbędą się wybory na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W Koszalinie głosowanie zostanie przeprowadzone w lokalach wyborczych, które będą otwarte od 7.00 do 21.00. Każdy wyborca może głosować w lokalu wyborczym lub korespondencyjne. Dodatkowo dla określonej grup wyborców przewidziana jest możliwość skorzystania z głosowania przez pełnomocnika.

Każdy wyborca mógł skorzystać z możliwości głosowania korespondencyjnego. Zamiar wyboru takiej opcji powinien być zgłoszony przez wyborcę w urzędzie gminy, w której wpisany jest do rejestru wyborców, najpóźniej w 13. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 16 czerwca 2020 r. Wyborcy, którzy w dniu wyborów będą podlegali obowiązkowej kwarantannie, izolacji bądź izolacji w warunkach domowych muszą zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do 23 czerwca 2020 r. Natomiast obywatele, którzy zostaną objęci obowiązkiem kwarantanny, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po 23 czerwca mogą zawiadomić komisarza wyborczego do 26 czerwca 2020 r. Głosowanie przez pełnomocnika Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o: 1. całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji; 2. całkowitej niezdolności do pracy; 3. niezdolności do samodzielnej egzystencji; 4. o zaliczeniu do I grupy inwalidów; 5. o zaliczeniu do II grupy inwalidów; a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Prezydenta Miasta Koszalina najpóźniej do dnia 19 czerwca 2020 r. Bezpieczeństwo podczas wyborów Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia ws. szczegółowych zasad bezpieczeństwa podczas wyborów prezydenckich 2020, w lokalu wyborczym przebywać będzie mogło jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 4 metry kwadratowe. Ponadto członkowie komisji muszą być wyposażeni w specjalne środki ochrony osobistej, m.in. jednorazowe rękawiczki, przyłbice lub półmaski, a pomiędzy ich stanowiskami powinno być zachowane 1,5 m odstępu. W czasie głosowania kilkukrotnie przeprowadzana będzie dezynfekcja klamek, urn wyborczych, stołów, urządzeń higieniczno-sanitarnych, uchwytów, włączników światła oraz pozostałych powierzchni, na kontakt z którymi narażeni są wyborcy. (posłuchaj rozmowy z dyr. Biura Wyborczego w Koszalinie) Q

Elżbieta Radomska, dyr. delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie