Lublin: Nabór na rachmistrzów

2020-06-17 16:10
Nabór na rachmistrzów do spisu rolnego trwa
Autor: Urząd Miasta Lublin/Materiały Prasowe

Prezydent Miasta Lublin ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego 2020 na terenie miasta Lublin. Liczba kandydatów na rachmistrzów terenowych w Lublinie – 22 osoby.

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r (Dz. U. poz. 1728) kandydat na rachmistrza terenowego musi spełniać podstawowe wymagania takie jak: być osobą pełnoletnią; zamieszkiwać na terenie miasta Lublin; posiadać, co najmniej średnie wykształcenie; posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie; nie może być skazany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Dodatkowo pożądane byłoby, aby rachmistrzami byli studenci uczelni rolniczych, geodezyjnych i ekonomicznych oraz posiadali zdolności obsługi komputera. Przyszli rachmistrzowie nim rozpoczną swoje działania muszą najpierw odbyć odpowiednie szkolenie, które zakończy się egzaminem. Zajęcia szkoleniowe są zaplanowane w terminie od 3 sierpnia do 11 września. Następnie od 1 października do 30 listopada 2020 r. – odbędą się wywiady bezpośrednie przeprowadzane przez rachmistrzów terenowych przy pomocy urządzeń mobilnych wyposażonych w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenie spisu rolnego - wyjaśnia Monika Głazik z lubelskiego ratusza. Wyłonieni w wyniku naboru kandydaci na rachmistrzów zobowiązani będą do wzięcia udziału w szkoleniu w części teoretycznej (metodologia, organizacja, bezpieczeństwo danych w spisie, w tym ochrona danych i popularyzacja) oraz praktycznej, warsztatowej polegającej, m.in. na pracy w programach do zbierania danych. Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie będzie mógł przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie. Kandydaci na rachmistrzów terenowych po ukończeniu szkolenia oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu zostają wpisani na listę rachmistrzów spisowych, zgodnie z kolejnością liczby uzyskanych punktów podczas egzaminów (od najwyższej liczby punktów), a następnie podpisują umowy zlecenia z dyrektorem Urzędu Statystycznego w Lublinie - wyjaśnia M. Głazik. Ważne kwestie o których kandydaci na rochmistrzów powinni wiedzieć to fakt, że w sytuacji, gdy wszyscy kandydaci uzyskają pozytywny wynik z egzaminu, umowa jest podpisywana z kandydatami, którzy uzyskali najlepszy wynik, a pozostali kandydaci wpisywani są wówczas na listę rachmistrzów rezerwowych. Drugą ważną kwestią jest sytuacja osób bezrobotnych, które na czas zawarcia umowy zlecenia przy Powszechnym Spisie Rolnym 2020 tracą prawo do zasiłku i status bezrobotnego, a bezrobotny zarejestrowany bez prawa do zasiłku traci status bezrobotnego. Kwalifikacji kandydatów na rachmistrzów dokona Miejskie Biuro Spisowe, po sprawdzeniu pod względem formalnym ofert złożonych do 8 lipca 2020 r. Rachmistrzowi terenowemu przysługuje wynagrodzenie ustalane jako iloczyn stawki wynoszącej 37 zł brutto i liczby przeprowadzonych bezpośrednich wywiadów z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, skutkującego prawidłowym spisaniem gospodarstwa rolnego - wyjaśnia M. Głazik. Dodatkowych informacji można uzyskać telefonicznie w Miejskim Biurze Spisowym (tel. 81 466 2130, 81 466 1200 lub 81 466 2010). Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,Nabór kandydatów na rachmistrzów – Powszechny Spis Rolny 2020 r. należy składać w Urzędzie Miasta Lublin w Biurze Obsługi Mieszkańców : ul. Wieniawska 14 – piętro I, ul. Filaretów 44 – parter, ul. Kleeberga 12A, Szaserów 13-15 w dni robocze w godzinach 7.45 – 15.15 lub przesłać na adres: Urząd Miasta Lublin pl. Króla Władysława Łokietka 1 20-109 Lublin (dopisek: ,,Nabór kandydatów na rachmistrzów – Powszechny Spis Rolny 2020 r.) w terminie do 8 lipca 2020 r. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miasta Lublin po 8 lipca br. bez względu na datę nadania lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. Oprac. Małgorzata Oroń

Monika Głazik, Nabór na rachmistrzów w Lublinie