Warszawa może zdobyć dodatkowe 5 mln zł na rewitalizację Pragi

2015-08-21 9:53
Bezpieczne przejścia dla pieszych w Warszawie
Autor: Urząd Miasta st. Warszawy

Projekt stołecznego ratusza „Rewitalizacja – wspólna sprawa” zakwalifikował się do II etapu konkursu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju „Modelowa rewitalizacja miast”.

Celem ministerialnego konkursu jest wsparcie miast w opracowywaniu programów rewitalizacji i modelowych działań w zakresie rewitalizacji. Efekty dofinansowanych projektów będą mogły stanowić wzór dla innych samorządów realizujących własne projekty rewitalizacyjne. Minimalna wartość finansowania projektu to 100 tys. zł, a maksymalna - 5 mln zł. Z 240 zgłoszonych projektów do II etapu przeszło 57, w tym Warszawa na 23 miejscu uzyskując 258 punktów na 300.

Miasto stołeczne Warszawa mając już przygotowany Zintegrowany Program Rewitalizacji do 2022 roku, startowało w konkursie z projektem Rewitalizacja – wspólna sprawa, którego cele i propozycje działań są właśnie zawarte w ZPR. Projekt Rewitalizacja – wspólna sprawa dotyczy terenu Pragi – Północ (Stara i Nowa Praga oraz Szmulki), a jego celem jest ożywienie gospodarcze i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej, tworzenie i wspieranie Lokalnych Systemów Wsparcia dostosowanych do potrzeb rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz organizacja atrakcyjnych przestrzeni publicznych. Projekt zakłada przeprowadzenie m.in. analiz, badań opinii i konsultacji społecznych, przygotowanie rekomendacji, w jaki sposób zachęcić przedsiębiorców do prowadzenia działalności na Pradze - Północ. W jego ramach zostałyby także opracowane narzędzia pozwalające na skrócenie i uproszczenie procedur najmu lokali użytkowych należących do m.st. Warszawy, czy też rozwiązania ułatwiające prowadzenie działalności gospodarczej związanej z tzw. zanikającymi zawodami.

Opracowany zostanie przewodnik dla potencjalnych najemców, w którym zaprezentowane zostaną również pozytywne rozwiązania stosowane i wykorzystywane w m.st. Warszawie. W projekcie uwzględniono m.in. opracowanie modelowych rozwiązań dotyczących angażowania do różnych prac osób bezrobotnych, przeprowadzenie pogłębionych badań społecznych diagnozujących sytuację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a w szczególności rodzin z małymi dziećmi.