ZUS informuje

2014-12-01 8:23
Zusomat
Autor: ZUS

Przedsiębiorcy, którzy mają zaległości w ZUS mogą skorzystać z abolicji.

Ostateczny termin na złożenie wniosku o umorzenie upływa 15 stycznia 2015 r. Osoby prowadzące działalność gospodarczą, które zalegają z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. mogą skorzystać z ustawowego prawa do abolicji*. Ustawa abolicyjna bowiem zakłada możliwość umorzenia składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe wraz z odsetkami za zwłokę, opłatami prolongacyjnymi, kosztami upomnienia i kosztami egzekucyjnymi. Umorzone mogą zostać także zaległości na ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy, ale tylko za taki okres, za jaki zostały umorzone składki na ubezpieczenia społeczne. Kto może złożyć wniosek o umorzenie zaległości? Z wnioskiem o abolicję mogą wystąpić osoby prowadzące działalność gospodarczą, twórcy, artyści, przedstawiciele wolnych zawodów, wspólnicy jednoosobowych spółek z o.o., wspólnicy spółek jawnych i komandytowych lub partnerskich. Ponadto wnioskodawcami mogą być spadkobiercy i osoby trzecie, wobec których ZUS wydał decyzję o przeniesieniu odpowiedzialności za zobowiązania płatnika z tytułu nieopłaconych przez niego składek na jego własne ubezpieczenia. Jaki jest termin na złożenie wniosku? – Ostateczny termin na złożenie wniosku upłynie 15 stycznia 2015 r. – informuje Małgorzata Zdrodowska, Dyrektor I Oddziału ZUS w Warszawie. Warunkiem, do wydania przez ZUS decyzji o umorzeniu zaległości, jest brak zadłużenia z tytułu składek niepodlegających umorzeniu, tj.: składek za pracowników, zleceniobiorców, osoby współpracujące, nakładców, itp. oraz należności za okres od dnia 1 marca 2009 r. do dnia wydania decyzji. – Jeśli wystąpią trudności w spłacie należności, które nie podlegają umorzeniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami można złożyć w ZUS wniosek o rozłożenie ich na raty na dotychczasowych zasadach – doradza Dyrektor Oddziału. Gdzie można uzyskać informacje? Szczegółowe informacje są zamieszczone na stronie internetowej www.zus.pl , można je także uzyskać w każdej placówce ZUS w Sali Obsługi Klientów. Przy podejmowaniu decyzji w sprawie skorzystania z abolicji należy wziąć pod uwagę również konsekwencje, jakie się z tym wiążą. – Złożenie wniosku o umorzenie zaległości powinno być dobrze przemyślane, bowiem okres za jaki zostaną umorzone składki nie będzie doliczany przy ustalaniu wysokości renty lub emerytury – wyjaśnia Małgorzata Zdrodowska. * ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (Dz.U. z 2012 r. poz. 1551)