Bezpłatna pomoc prawna dla bydgoszczan

2020-01-14 15:32
www.bydgoszcz.pl
Autor: brak danych

Mieszkańcy Bydgoszczy mogą skorzystać z darmowych porad prawnych. W mieście działa 14 punktów, w których radcy prawni i adwokaci posłużą radą m. in. w sprawach mieszkaniowych, zabezpieczenia majątkowego, pomogą także napisać pisma sądowe. Pierwszeństwo mają kobiety w ciąży.

Porad udzielają adwokaci wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką w Bydgoszczy oraz radcowie prawni wskazani przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Bydgoszczy lub organizację pozarządową. Każdy punkt bezpłatnej pomocy prawnej funkcjonuje przez 4 godziny codziennie od poniedziałku do piątku. Punkty zlokalizowane są w pięciu miejscach na terenie Bydgoszczy: przy ul. 11 Listopada, Gajowej, Boya-Żeleńskiego, Słonecznej oraz Fieldorfa – Nila. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: • poinformowanie osoby o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo -administracyjnym lub, • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których wyżej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym lub, • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie z kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności. Kto może skorzystać z darmowych porad: • Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej i podpisze stosowne oświadczenie. • Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po telefonicznym umówieniu terminu wizyty. Wyjątek stanowią kobiety w ciąży, którym porady prawne udzielane są poza kolejnością. Numer telefonu, pod którym należy zgłosić chęć uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego: (52)585- 88-22 czynny w środy od 11.30 do 15.30, w czwartki od 8.30 do 15.30, w piątki od 8.30 do 13.00. Adresy punktów, gdzie udzielane są nieodpłatne porady prawne: ul. 11 Listopada 15 godz. 7 - 11 ul. 11 Listopada 15 godz. 11 - 15 ul. 11 Listopada 15 godz. 15 - 19 ul. Gajowa 94 godz. 8 - 12 ul. Boya-Żeleńskiego 18 godz. 8 - 12 ul. Boya-Żeleńskiego 18 godz. 12 - 16 ul. Boya-Żeleńskiego 18 godz. 12 - 16 ul. Boya-Żeleńskiego 18 godz. 16 - 20