Stypendia dla szczególnie uzdolnionych bydgoszczan!

2018-08-07 8:21
S
Autor: brak danych

Do 7 października br. przyjmowane są wnioski o stypendia dla absolwentów szkół ponadgminazjalnych w ramach Programu Stypendialnego dla Młodzieży Osiągającej Szczególne Wyniki w Nauce. Warunki to dobrze zdana matematyka na poziomie rozszerzonym i podjecie studiów w Bydgoszczy na kierunku ścisłym.

O stypendium ubiegać się mogą zameldowani na stałe w Bydgoszczy absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, publicznych i niepublicznych z siedzibą w Bydgoszczy, którzy zdali egzamin maturalny w roku składania wniosku. Warunkiem koniecznym do ubiegania się o stypendium jest zdany egzamin maturalny z matematyki w roku zdania matury na poziomie rozszerzonym, z wynikiem co najmniej 60 proc. pkt. oraz podjęcie w Bydgoszczy studiów stacjonarnych na uczelniach publicznych lub niepublicznych, na kierunkach ścisłych. Absolwenci którzy wybrali kierunki takie jak: informatyka, informatyka stosowana, mechatronika, teleinformatyka, elektronika i telekomunikacja, inżynieria materiałowa, budownictwo, fizyka, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, przetwórstwo tworzyw sztucznych, wzornictwo, architektura, energetyka, transport, elektrotechnika, mogą ubiegać się o stypendium. Stypendium może być udzielone tylko raz, na dziewięć miesięcy, począwszy od października. Do wniosku o stypendium należy dołączyć: - potwierdzoną za zgodność z oryginałem w macierzystej szkole kserokopię świadectwa z egzaminu maturalnego, zdanego w roku składania wniosku, - zaświadczenie z uczelni o przyjęciu na pierwszy roku studiów, - potwierdzenie zameldowania na pobyt stały w Bydgoszczy. - podpisania klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych wnioskodawcy