Uchodźcy z Ukrainy mogą otrzymać dodatkowe wsparcie

2022-06-07 6:47
flaga Ukrainy
Autor: brak danych

To w ramach wspólnego projektu Bydgoszczy i Fundacji PCPM. Pieniądze pochodzą od amerykańskiej fundacji International Rescue Committee. Kto może liczyć na wsparcie?

Projekt jest skierowany do: ukraińskich seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów. Zgłaszać się można jeszcze tylko do piątku (10.06). To propozycja dla osób które przyjechały do Polski po 24 lutego 2022 roku. W ramach projektu oferowana jest pomoc w formie miesięcznej zapomogi w wysokości 710 złotych wypłacanej przez 6 miesięcy. W przypadku większej liczby osób spełniających kryteria w rodzinie/gospodarstwie domowym - kwota ta będzie pomnożona przez liczbę osób. Pomoc wypłacana będzie na polski rachunek bankowy uczestnika projektu, albo na kartę bankomatową dystrybuowaną bezpośrednio przez Fundację PCPM.

Zorganizowane zostanie spotkanie z przedstawicielami Fundacji PCPM, w trakcie którego odbędzie się rejestracja oraz zawarta zostanie umowa na podstawie której udzielona zostanie pomoc. Zgłoszenia osób chętnych do udziału w projekcie należy wysłać na adres e-mail: bzs@um.bydgoszcz.pl. Powinny one zawierać: imię i nazwisko zgłaszanej do udziału w projekcie, wskazanie grupy (do której się kwalifikuje), w przypadku opiekuna: wskazanie imienia i nazwiska osoby, którą się opiekuje. W przypadku braku możliwości osobistego udział w spotkaniu, trzeba podać imię i nazwisko osoby reprezentującej.

W odpowiedzi na zgłoszenie, zwrotnie na adres email, po ustaleniu z Fundacją PCPM terminu, przesłane zostanie zaproszenie na spotkanie rejestracyjne wskazujące datę, godzinę oraz miejsce rejestracji. Rejestracja będzie możliwa tylko we wskazanym dniu oraz o określonej godzinie. Na spotkanie rejestracyjne należy stawić się z: paszportem lub dowodem tożsamości, dokumentem na którym znajduje się ukraiński numer identyfikacyjny (identyfikacyjnyj kod) lub/i numer PESEL, potwierdzeniem przekroczenia granicy po 24 lutego, ukraińskie lub polskie orzeczenie o niepełnosprawności, (w przypadku ich braku - dokumentacja medyczna lub inny dokument mogący potwierdzić niepełnosprawność), dokument potwierdzający posiadanie rachunku bankowego.