Urzędnicy pracują na planami zagospodarowania dla Prądów i Czyżykówku

2022-10-19 7:52
Bydgoszcz
Autor: brak danych

Ważne dokumenty planistyczne powstają między innymi dla południowej części osiedla Prądy. Mieszkańcy mogą wziąć udział w konsultacjach. Jak tego dokonać?

Nowy plan „Prądy – Agatowa” opracowywany będzie dla obszaru ograniczonego od północy ulicami Łochowską i Nakielską, od wschodu brzegiem Strugi Młyńskiej, od południa i zachodu granicą administracyjną miasta. W tej części miasta rozwija się przede wszystkim budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Do 10 listopada, osoby zainteresowane, mogą składać wnioski dotyczące tego planu, kierując je do Prezydenta Miasta Bydgoszczy na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15. Wnioski można też składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej: poczty elektronicznej na adres sekretariat@mpu.bydgoszcz.pl, elektronicznej skrzynki podawczej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, przez formularz zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie http://mpubydgoszcz.rbip.mojregion.info, poprzez portal konsultacji przestrzennych

Zaawansowane prace prowadzone są także nad planem miejscowego zagospodarowania dla dużej części Czyżkówka położonej pomiędzy Brdą i ulicą Nad Torem oraz w rejonie ulicy Mściwoja. Dla tego obszaru gotowy już jest projekt planu miejscowego, którego jednym z zadań, jest ułatwienie zagospodarowanie zdegradowanych terenów po dawnej papierni w rejonie Siedleckiej. Tereny poprzemysłowe mają być przeznaczone na wielorodzinną zabudowę mieszkaniową. Poza tym plan umożliwi wykorzystanie potencjału terenów położonych bezpośrednio nad Brdą na cele rekreacji i wypoczynku. Dokument dodatkowo ułatwi lepsze ukształtowanie usługowego centrum, jakie tworzy się w rejonie skrzyżowania ulic Nad Torem, Karolewskiej i Rzepeckiego.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Czyżkówko – Siedlecka - Mściwoja” wyłożony będzie do wglądu publicznego do 18 listopada. Dokument dostępny jest w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego będzie 15 listopada o o 16:00 w siedzibie MPU. Uwagi do projektu tego planu będzie można zgłaszać do 2 grudnia.