Złoż wniosek o dofinansowanie konserwatorskie

2019-01-25 7:43
Zabytki
Autor: brak danych

Tylko do połowy lutego 2019 roku można składać wnioski do Miejskiego Konserwatora Zabytków o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach które są wpisane do rejestru zabytków.

W tym roku miasto na remonty konserwatorskie przeznaczy 1,3 miliona złotych. Wnioski można składać do 15 lutego. Następnie zostaną one ocenione przez komisję z udziałem Miejskiego Konserwatora Zabytków. Znaczenie będą miały: wartość historyczna budynków czy ich położenie. Wpływ na ocenę będzie miała również chęć wykonania przez inwestora iluminacji budynku po jego wyremontowaniu z udziałem dotacji. Ostateczną decyzję podejmuje Rada Miasta. Dotacja może być udzielona osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej posiadającej tytuł prawny do zabytku wpisanego do rejestru wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, z terenu miasta Bydgoszczy. Dotacja może być udzielona w wysokości maksymalnie 50 procent nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych. Wniosek powinien zawierać: - imię, nazwisko i adres zamieszkania wnioskodawcy lub nazwę jednostki organizacyjnej będącej wnioskodawcą, - wskazanie zabytku, - udokumentowanie tytułu prawnego do zabytku nieruchomego, - kosztorys wstępny prac, z uwzględnieniem cen zakupu materiałów niezbędnych do ich przeprowadzenia, - kopię decyzji o wpisie zabytku do rejestru zabytków, - określenie wysokości dotacji na prace, o którą ubiega się wnioskodawca, - informację o wnioskach o udzielenie dotacji skierowanych do innych organów, - informację o dotychczas uzyskanych środkach publicznych, przeznaczonych na prowadzenie prac przy tym zabytku, - wykaz prac wykonanych na przedmiotowym zabytku w okresie ostatnich 5 lat, z podaniem wysokości wydatków poniesionych na ich przeprowadzenie.