Nowe obliczy Kamiennej Góry w Gdyni

2021-12-30 13:00
fot. przebudowa kanalizacji przy ul. Kasprowicza
Autor: fot. gdynia.pl

Zostało wykonane odwodnienie ulicy oraz dodatkowe umocnienie w postaci muru oporowego w obrębie skarpy. To zwiększy bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców ulicy.

Celem inwestycji była przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i zabezpieczenie ich domów przed niekontrolowanym spływem wód opadowych i roztopowych z górnego odcinka ulicy. Zwiększenie ochrony przed zalaniami wodami odpadowymi ma ogromne znaczenie dla domostw z tego rejonu, jak i terenów położonych poniżej – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

W ramach inwestycji wykonawca prac wykonał nawierzchnię dolnej części ulicy Kasprowicza – od nr 9 do 15 – oraz nawierzchnię górnego odcinka. Chodniki, wjazdy na posesję oraz nowo powstały plan nawrotowy, są zbudowane z betonowej kostki. Bardzo istotnym elementem inwestycji jest mur oporowy, który zabezpieczy skarpę od strony północno-wschodniej.

Gdyński samorząd w ramach projektu „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni – część III” realizuje szereg podobnych inwestycji. Celem jest wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu poprzez zwiększenie zabezpieczenia terenów zurbanizowanych miasta Gdyni przed podtopieniami, zalaniami i nagłymi powodziami.

Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kasprowicza jest współfinansowana ze środków unijnych, w ramach projektu o nazwie „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni - część III”. Środki te pochodzą z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach działania 2.1 „Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, oś priorytetowa: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”.