Budżet obywatelski po raz drugi

2015-07-17 13:04

Mieszkańcy Gniezna znów będą mogli zdecydować o przeznaczeniu części pieniędzy z przyszłorocznego budżetu miasta. Budżet obywatelski sięgać będzie pół miliona złotych.

Najważniejsze informacje: • w ramach budżetu obywatelskiego zrealizować można tylko zadania własne gminy, możliwe do realizacji w ciągu jednego roku budżetowego, • zadania związane z inwestycjami mogą być realizowane tylko na terenie stanowiącym własność Miasta Gniezna, • propozycję zadania może zgłosić osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i na stale zamieszkuje w Gnieźnie. Jedna osoba może zgłosić wyłącznie jedno zadanie do realizacji, • zadania można zgłaszać na formularzu dostępnym na stronie lub w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, ul. Lecha 6, • projekt musi zyskać poparcie co najmniej 15 osób na liście poparcia, • formularze wraz z listą poparcia można zgłaszać elektronicznie: bomg@gniezno.eu, zostawić osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, ul. Lecha 6 lub przesłać pocztą, • propozycje można zgłaszać w terminie od 3 do 21 sierpnia 2015, • do 30 września 2015 podane zostaną do publicznej wiadomości wnioski, które przeszły pozytywną weryfikację, • głosowanie mieszkańców na zweryfikowane projekty odbędzie się między 5 a 16 października 2015 roku • głosowanie odbywać się będzie poprzez wypełnienie karty głosowania, którą będzie można przesłać pocztą mailową, wrzucić do urn znajdujących się w centrum miasta lub przesłać pocztą do UM, • ogłoszenie wyników odbędzie się najpóźniej do 20 października 2015.