Gnieźnianie zapłacą więcej

2023-11-26 14:28
Wzrośnie podatek od nieruchomości
Autor: UM Gniezno

Od nowego roku rośnie stawka podatku od nieruchomości. Podwyżka wynosi 15%. Uchwałę w tej sprawie przyjęła Rada Miasta. Nie była jednak jednomyślna.

Władze miasta podwyżkę tłumaczą ciągłym wzrostem inflacji i wynikającymi z niej podwyżkami cen paliw, energii i gazu, a także wzrostem płacy minimalnej. Podwyżka stawek podatku od nieruchomości będzie wynosiła 15%, a mimo to nie zrekompensuje skutków rosnącej inflacji oraz uszczuplenia dochodów miasta.

Stawki podatku od nieruchomości, które obowiązywać będą od 1 stycznia 2024 roku:

Od gruntów:

• związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1.02 zł od 1 m² powierzchni (obecnie jest to 0,89 zł),

• pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,52 zł od 1 ha powierzchni (obecnie jest to 4,80 zł),

• pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,44 zł od 1 m² powierzchni (obecnie jest to 0,38 zł),

• niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji – 3,73zł od 1 m² powierzchni (obecnie jest to 3,24 zł).

Od budynków lub ich części:

• mieszkalnych - 0,87 zł od 1 m² powierzchni użytkowej (obecnie jest to 0,76 zł),

• związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 27,45 zł od 1 m² powierzchni użytkowej (obecnie jest to 23,87 zł),

• zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 13,26 od 1 m² powierzchni użytkowej (obecnie jest to 11,53 zł),

• związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń -5,66 zł od 1 m² powierzchni użytkowej (obecnie jest to 4,92 zł),

• pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 9,83 zł od 1 m² powierzchni użytkowej (obecnie jest to 8,55 zł).

Od budowli:

2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.