Pakiet pomocowy dla przedsiębiorców

2020-03-22 10:53
www.gniezno.eu
Autor: brak danych

W związku pandemią koronawirusa część gnieźnieńskich przedsiębiorców może mieć problemy z terminową zapłatą miejskich podatków. Dlatego miasto przygotowało pakiet pomocowy dla właścicieli firm.

Zakłada on możliwość odroczenia terminu płatności podatku od nieruchomości, rozłożenia podatku na raty oraz umorzenia ewentualnych odsetek. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, po zakończeniu terminu na jaki podatek od nieruchomości został odroczony lub rozłożony w czasie, będzie możliwość częściowego lub całościowego umorzenia powstałych w ten sposób zaległości. Aby skorzystać z możliwości odroczenia lub rozłożenia na raty należy wypełnić poniższe dokumenty: • Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku od nieruchomości lub zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę (dot. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej). Prosi się także o dopisanie na wniosku informacji o klasie działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności – PKD). • Wszelkie dokumenty potwierdzające negatywny wpływ epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 na prowadzoną działalność gospodarczą (chodzi np. o załączenie porównania obrotu za tożsamy okres w poprzednim roku). • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis wg wzoru ustalonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 ze zmianami). • Oświadczenie o uzyskaniu lub nieuzyskaniu pomocy de minimis. Dodatkowo, w przypadku reprezentowania wnioskodawcy przez pełnomocnika do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo wg wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28.12.2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 233). Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa to 17,00 zł. Opłatę należy uiścić na numer rachunku bankowego Gminy Miasto Gniezno: Bank Spółdzielczy w Gnieźnie 18 9065 0006 0000 0000 6956 0005. Tytuł wpłaty powinien precyzyjnie wskazywać sprawę, której dotyczy. Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy o opłacie skarbowej. Złożenie wniosku o odroczenie terminu płatności należności podatkowych lub rozłożenia jej na raty jest bezpłatne. W razie pytań, można kontaktować się z Referatem Podatków i Opłat Lokalnych pod numerem: 61 426 04 32 oraz adresem mailowym maciej.jankowski@gniezno.eu. Wniosek wraz z załącznikami można przesyłać za pomocą skrzynki podawczej ePUAP, lub w formie tradycyjnej dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Gnieźnie. Dodatkowym wsparciem jakie oferuje miasto Gniezno jest ułatwienie komunikacji pomiędzy podmiotami gospodarczymi. Przedsiębiorcy którzy poszukują kooperantów, kontaktu do przedsiębiorców innych branż bądź nowych kanałów dystrybucji, takie potrzeby mogą zgłaszać za pomocą skrzynki mailowej: ryszard.rewers@gniezno.eu oraz pod numerem telefonu: 61 426 04 20.

Źródło: www.gniezno.eu