Prezydent Gniezna wypowiada umowę dzierżawy pomieszczeń powiatowi gnieźnieńskiemu

2016-10-20 14:01

Chodzi o sale Szkolnego Schroniska Młodzieżowego. Powód? Używanie nieruchomości w sposób niezgodny z przeznaczeniem.

Oświadczenie Prezydenta Miasta Gniezna w sprawie rozwiązania bez wypowiedzenia umowy dzierżawy pomieszczeń Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Gnieźnie Powiatowi Gnieźnieńskiemu: Prezydent Miasta Gniezna informuje, iż w dniu 18 października 2016 r. rozwiązał w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia umowę łączącą go z Powiatem Gnieźnieńskim, której przedmiotem była dzierżawa pomieszczeń Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Gnieźnie. Przyczyną rozwiązania umowy było używanie nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem. Zgodnie z umową, dzierżawione pomieszczenia miały być wykorzystywane w celu prowadzenia w nich Schroniska Młodzieżowego w Gnieźnie. Tymczasem, bez jakichkolwiek uzgodnień z właścicielem budynku i dyrektorem schroniska, począwszy od dnia 15 października 2016 r., Powiat Gnieźnieński zakwaterował w tych pomieszczeniach podopiecznych Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapeutycznego w Gnieźnie. W ten sposób niemożliwym stało się dokonanie rezerwacji obiektu dla grup turystycznych. Taka decyzja władz Powiatu Gnieźnieńskiego, podjęta pomimo pisemnego uprzedzenia o możliwości wypowiedzenia umowy ze strony Miasta Gniezna, w sposób ewidentny narusza wszelkie dotychczasowe porozumienia i ustalenia, stawiając pod znakiem zapytania możliwość dalszych negocjacji co do przejęcia zadania prowadzenia schroniska przez Miasto Gniezno. Schronisko postawione przed koniecznością odmowy rezerwacji miejsc dla grup turystycznych bez wątpienia ucierpi na swym wizerunku i utraci renomę wobec potencjalnych turystów. Jeśli zaś prowadzenie schroniska zostałoby przejęte, to Miasto Gniezno poniosłoby negatywne konsekwencje tych niekorzystnych dla Schroniska decyzji. Trzeba także podkreślić, że Rada Miasta Gniezna wyraziła w sposób oficjalny dezaprobatę wobec lokalizacji w budynku przy ul. Pocztowej Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapeutycznego, czyniąc w ten sposób zadość oczekiwaniom rodziców i uczniów uczęszczających do zlokalizowanego w tym obiekcie Gimnazjum i Przedszkola. Decyzja władz Powiatu Gnieźnieńskiego jest więc lekceważąca wobec Rady Miasta Gniezna oraz społeczności szkolnej placówek oświatowych umiejscowionych w tym budynku.