Instytut Dialogu Międzykulturowego zaprasza do udziału w Festiwalu Małych Form Teatralnych KAROLek.

2022-09-21 17:29
Festiwal KAROLek
Autor: www.idmjp2.pl

Wydarzenie skierowane jest do wszystkich miłośników teatru, sztuki oraz kultury żywego słowa, którym bliskie są wartości, jakie przekazywał papież Karol Wojtyła.

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie realizuje wiele różnych projektów, które mają promować osobę Karola Wojtyły. – Jednym z nich jest organizacja I Festiwalu Małych Form Teatralnych KAROLek, poprzez który chcemy przybliżyć trochę zapomnianą już osobę papieża Polaka jako aktora, artysty, literata oraz człowieka, któremu tak bliska była scena i sztuka żywego słowa – wyjaśnia Agnieszka Droździk, koordynatorka projektu.

Celem wydarzenia jest rozwijanie zdolności aktorskich wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. – Zadaniem uczestników jest przygotowanie i przedstawienie spektaklu w dowolnie wybranej, co do formy i tematu, wypowiedzi teatralnej, która musi jednak nawiązywać do dzieł św. Jana Pawła II – tłumaczy Droździk. Odniesienie może być również do tekstów własnych bądź innych autorów, które jednak zawierają wartości i przesłania głoszone przez papieża Polaka. W przeglądzie mogą uczestniczyć zespoły teatralne, skupiające dzieci, młodzież i dorosłych, działające w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, placówkach kultury, ośrodkach wychowawczych i innych podmiotach prowadzących działalność kulturalną, a także osoby indywidualne.

Organizatorzy zachęcają, by przy doborze repertuaru i jego opracowaniu teatralnym kierować się tak walorami artystycznymi i wychowawczymi utworów, jak i własną inwencją artystyczną oraz możliwościami wykonawczymi. Liczba uczestników w każdym zespole nie może przekroczyć 20, a czas prezentowanego programu 30 minut.Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie do 23 grudnia nagrania spektaklu razem z czytelnie wypełnioną i podpisaną kartą zgłoszenia oraz zgodą rodzica/prawnego opiekuna niepełnoletniego uczestnika, w tym zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz kilku zdjęć ze spektaklu na adres: Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, ul. Totus Tuus 30, 30-610 Kraków.

Nagranie na dowolnym nośniku elektronicznym typu CD, DVD lub pendrive można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną. Można to także zrobić za pomocą platformy wetransfer.com jako plik formatu MP4. Szczegółowe informacje na www.idmjp2.pl.

Źródło:ekai