Papieska Komisja ds. Ochrony Małoletnich zaktualizuje wytyczne ws. przeciwdziałania pedofilii

2023-06-27 10:56
Watykan
Autor: Damir Jelic/CC BY-SA 3.0/Wikimedia Commons Ma powierzchnię 0,44 km² wobec 88,06 km² Płocka (fontanna na placu św. Piotra w Watykanie)

Papieska Komisja ds. Ochrony Małoletnich rozpoczęła konsultacje na temat aktualizacji watykańskich wytycznych w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu seksualnemu w Kościele. Jej przedmiotem jest wypracowana przez komisję wstępna wersja tzw. „powszechnych ram wytycznych” (FULG). Stanowią one wzór do określania standardów konkretnej ochrony osób małoletnich i bezbronnych w Kościołach lokalnych na całym świecie.

Ich celem jest promowanie ochrony przed nadużyciami w Kościele zgodnie z istniejącymi już dobrymi praktykami w tym zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy osobom, które doświadczyły nadużyć i znaczenia właściwego rozpatrywania konkretnych przypadków i skarg.

Powszechne ramy wytycznych zostały opracowane w następstwie listu okólnego z 2011 r. ówczesnej Kongregację Nauki Wiary, który miał pomóc konferencjom episkopatu w opracowaniu własnych wytycznych dotyczących postępowania w przypadkach wykorzystywania seksualnego małoletnich popełnianych przez duchownych.

W oparciu o analizę pracy dokonanej w całym Kościele i społeczeństwie w ciągu ostatniej dekady, komisja określiła zestaw podstawowych zasad, które zostały opracowane w celu wsparcia wytycznych i polityki ochrony w każdym Kościele lokalnym.

Oprócz udostępnienia powszechnych ram wytycznych konferencjom biskupów oraz zwierzchnikom zgromadzeń zakonnych i stowarzyszeń życia apostolskiego na całym świecie, komisja rozpoczyna okres publicznych konsultacji, zapraszając do wzięcia udziału w ankiecie internetowej, która będzie dostępna na stronie internetowej komisji (https://www.tutelaminorum.org/universal-guidelines-framework/) w czterech językach: angielskim, włoskim, hiszpańskim i portugalskim. Komisja zaprasza do udzielenia informacji zwrotnych ze świadomością tego, że – jak podkreśla papież Franciszek – „ten obowiązek troski i ochrony spoczywa na całym Kościele”.

Odpowiedzi będą przeanalizowane, zebrane i włączone do ostatecznej wersji FULG, która zostanie przedstawiona do oceny i zatwierdzenia przez komisję pod koniec 2023 roku. Dokument ten zostanie następnie przekazany w swojej ostatecznej formie do wszystkich Kościołów lokalnych na świecie, wraz z zaleceniem aktualizacji ich obecnych wytycznych dotyczących ochrony i przedłożenia ich komisji do przeglądu

Nowe powszechne ramy wytycznych będą wymagały od Kościołów lokalnych opracowania systemów przyjmowania i rozpatrywania zarzutów w sprawie nadużyć oraz wspierania wszystkich dotkniętych nimi osób, zwłaszcza ofiar i ocalałych, zgodnie z wymogami motu proprio papieża Franciszka „Vos estis lux mundi” z 2019 roku. Obejmują one m.in. towarzyszenie osobom dotkniętym nadużyciami i społecznościom dotkniętym przemocą, kompetencje kulturowe w zapewnianiu bezpiecznego środowiska w całym Kościele, publicznie dostępne procedury, zobowiązanie się do zaangażowania w ochronę i mechanizmy odpowiedzialności w kierownictwie Kościoła, środki zapobiegania zagrożeniom i duszpasterskie nawrócenie na kulturę ochrony opartą na ciągłej formacji wszystkich szafarzy Kościoła.

Oprócz kierowania procesem aktualizacji wytycznych dotyczących ochrony w całym Kościele, komisja będzie – z pomocą darczyńców – wspierać Kościoły lokalne, które mogą nie mieć zasobów finansowych lub ludzkich, aby zapewnić praktyczne wdrożenie tych wytycznych.

Źródło:ekai