Trwa nabór do seminariów duchownych. Jak wygląda rekrutacja?

2022-07-28 23:07
Seminarium Duchowne w Warszawie
Autor: Archidiecezja Warszawska

W wakacje, w całej Polsce prowadzona jest rekrutacja do seminariów duchownych na nowy rok akademicki. Aby wstąpić w progi kościelnych uczelni, trzeba złożyć wymagane dokumenty i przejść pozytywnie przez poszczególne etapy procesu rekrutacyjnego.

Aby zostać klerykiem Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, trzeba przejść rozmowę z przełożonym seminarium. Dobrze jest wcześniej umówić się telefonicznie na konkretny termin – (0-42) 664 88 88 w godzinach 8:00-20:00 – a następnie złożyć dokumenty. Ich lista obejmuje: podanie o przyjęcie na rok propedeutyczny (napisane odręcznie i zaadresowane do rektora WSD), życiorys (odręcznie), opinię proboszcza parafii zamieszkania, aktualną metrykę chrztu z informacjami o przyjęciu sakramentu bierzmowania i o braku innych adnotacji, oryginał świadectwa maturalnego (można dostarczyć później), oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej, świadectwo ukończenia katechezy w szkole średniej, zdjęcia w formacie legitymacyjnym oraz w wersji cyfrowej. W czasie krótkiej rozmowy kandydat otrzyma instrukcję w sprawie dalszego postępowania, a także dokładne informacje o przebiegu rekrutacji. Adres seminarium: ul. św. Stanisława Kostki 14, 90-457 Łódź. Pierwszy termin minął 6 lipca, ale można przyjść także 14 września. Na rekrutację składa się rozmowa kwalifikacyjna z rektorem, rozmowa z ojcem duchownym, egzamin wstępny z zakresu katechezy w szkole ponadgimnazjalnej, testy psychologiczne i rozmowa z psychologiem, badanie lekarskie oraz wspólna modlitwa.

A tak wygląda rekrutacja w Olsztynie:Chętni do wstąpienia na drogę do kapłaństwa, powinni złożyć w rektoracie Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w Olsztynie własnoręcznie napisane podanie i życiorys, świadectwo dojrzałości w oryginale, aktualne świadectwo chrztu i bierzmowania, opinię proboszcza, świadectwo lekarskie o stanie zdrowia oraz dwie fotografie o wymiarach do legitymacji. Kandydaci składają też wymagane dokumenty w Dziekanacie Wydziału Teologii według wytycznych UWM w Olsztynie. Termin zgłoszeń przypadł na maj i czerwiec, ale jest też termin dodatkowy w czasie wakacji. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w WSD „Hosianum”: rekrutacja@hosianum.pl

„W dzisiejszym świecie może być nam trudno usłyszeć głos Boga, ale pomimo tego wielu odczuwa w sobie głos Boży, ponaglający ich do tego, aby na wzór Apostołów pójść za Jezusem Chrystusem. Jeśli odczuwasz głos Boży przynaglający Cię do podjęcia tej drogi, warto spróbować na niego odpowiedzieć” – czytamy na stronach WSD Diecezji Warszawsko-Praskiej pod wezwaniem Matki Bożej Zwycięskiej. Uczelnia proponuje dwie możliwości. Jeśli kandydat nie jest pewien, czy kapłaństwo jest jego drogą, ale poważnie o niej myśli, może umówić się na rozmowę z przełożonym lub ojcem duchownym seminarium, aby postarać się rozwiać swoje wątpliwości. A jeśli jest już zdecydowany, powinien umówić się na rozmowę kwalifikacyjną, podczas której może złożyć dokumenty niezbędne do przyjęcia do seminarium. W jednym i drugim przypadku seminarium prosi o wcześniejszy kontakt w celu umówienia terminu i godziny rozmowy.

Dokumenty wymagane przy zgłoszeniu to: prośba o przyjęcie (skierowana do rektora, z podaniem motywów swojej decyzji), życiorys (napisany własnoręcznie), świadectwo chrztu i bierzmowania, świadectwo maturalne (w oryginale), świadectwo nauki religii (o ile przedmiot ten nie jest uwzględniony na świadectwie maturalnym), opinia proboszcza i nauczyciela religii (w przypadku osób nie będących tegorocznymi maturzystami wystarczy sama opinia proboszcza), świadectwo lekarskie o stanie zdrowia fizycznego i psychicznego oraz sześć fotografii paszportowych podpisanych na odwrocie.Ponadto: do wglądu książeczka wojskowa i dowód osobisty, data i miejsce Pierwszej Komunii Świętej, data i miejsce ślubu kościelnego rodziców (jeśli rodzice żyją w związku sakramentalnym).Rekrutacja trwa do 31 sierpnia. Kandydaci oprócz dostarczenia powyższych dokumentów odbędą rozmowę z przełożonym seminarium oraz będą poddani badaniom psychologicznym (termin spotkania z psychologiem( 27 sierpnia o godz. 10.00). W sprawie umówienia wizyty lub ewentualnych pytań można kontaktować się telefonicznie (tel. 515 23 23 27) lub mailowo (kontakt@wsddwp.edu.pl).Informacje o warunkach rekrutacji do pozostałych seminariów duchownych można znaleźć na ich stronach internetowych.

Zgodnie z dokumentem „Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis” watykańskiej Kongregacji ds. Duchowieństwa z 2016 roku, droga podstawowej formacji seminaryjnej obejmuje cztery etapy: etap propedeutyczny, etap stawania się uczniem Jezusa, etap upodabniania się do Chrystusa i etap pastoralny. Wszystkie są ze sobą powiązane i tworzą spójną drogę. W każdym roku formacji konieczne są osobne rekolekcje, sesje, spotkania i doświadczenia formacyjne dla seminarzystów na różnych etapach formacji.

Etap propedeutyczny powinien potrwać przynajmniej rok, ale indywidualnie może być przedłużony. Odbywa się go w innym niż seminarium miejscu, pod stałą opieką prefekta etapu propedeutycznego i rektora seminarium. Etap ten przygotowuje do kolejnych okresów formacji podstawowej oraz do studiów filozoficznych i teologicznych. Jego głównymi celami są „położenie solidnych podwalin pod życie duchowe” wychowanków oraz ich systematyczna i pogłębiona formacja ludzka.W trakcie etapu stawania się uczniem Jezusa weryfikują się intencje „pójścia za Jezusem”. Seminarzyści podejmują drogę szukania i znajdowania Chrystusa poprzez słowo Boże, modlitwę, liturgię i życie wspólne w seminarium. Uczą się misterium Kościoła i drogi formacji przez relacje braterskie. Nadal potrzebują intensywnej i pogłębionej pracy na poziomie ludzkim. Końcowym momentem etapu jest wybór życia w misji we wspólnocie ducha z Chrystusem. Etap trwa dwa lata, a w razie konieczności dłużej dla poszczególnych seminarzystów.

Etap upodabniania się do Chrystusa jest zorientowany ku sakramentowi święceń. Kleryk wchodzi w proces upodabniania się do Chrystusa Sługi, Głowy, Oblubieńca i Pasterza Ludu Bożego, który wydaje swoje życie za owce, zna je, troszczy się o nie i poszukuje zagubionych. Program formacji trwa na tym etapie trzy lata.

Ostatni etap, pastoralny, to etap „syntezy drogi ucznia-misjonarza”. Obejmuje on okres między stałym pobytem w seminarium, a święceniami prezbiteratu. Seminarzysta przeżywa ten czas we wspólnocie, do której kieruje biskup w porozumieniu z rektorem seminarium; jednocześnie zostaje wskazany duchowny, który będzie mu towarzyszył w integrowaniu się z rzeczywistością duszpasterską.

Obecnie w Polsce w seminariach diecezjalnych i zakonnych jest ok. 2 tys. kleryków. 

Źródło:ekai