Organizacja wyborów do Sejmu i Senatu RP w Koszalinie

2023-09-27 12:57
15 października wybory do parlamentu RP
Autor: pexels 15 października wybory do parlamentu RP

Lokale obwodowych komisji wyborczych w dniu 15 października 2023 r. otwarte będą w godzinach od 07.00 do 21.00. Na terenie Koszalina utworzonych zostało 50 stałych obwodów głosowania oraz 5 odrębnych.

Zgodnie z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Koszalinie I nastąpiła zmiana niektórych siedzib obwodowych komisji wyborczych w porównaniu do ostatnich wyborów, które odbyły się w 2020 r.

Głosowanie korespondencyjne do 2 października 2023 r. Wydział Organizacyjno - Administracyjny, Urząd Miejski w Koszalinie, ul. Rynek Staromiejski 6-7, pokój 221, II piętro – dostępny jest wniosek, który po wypełnieniu należy przekazać do Komisarza Wyborczego w Koszalinie I, ul. Andersa 26.

Transport osób niepełnosprawnych, obwodowe komisje wyborcze, Wydział Organizacyjno - Administracyjny, Urząd Miejski w Koszalinie, ul. Rynek Staromiejski 6-7, pokój 221, II piętro

 W dniu wyborów od godziny 8.00 do 20.00 możliwy jest transportu dla wyborców niepełnosprawnych i osób starszych. Do 13 października 2023 r. można się umówić pod numerem telefonu 94 348-86-11 w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałki od 9.00 do 17.00 oraz od wtorku do piątku od. 7.15 do 15.15, natomiast w dniu wyborów od 8.00 do 19.00 pod numerem telefonu 94 348-88-52

Głosowanie przez Pełnomocnika do 6 października 2023 r.  Wydział Spraw Obywatelskich, Urząd Miejski w Koszalinie, ul. Rynek Staromiejski 6-7, pokój 110, I piętro 

Dopisanie do spisu wyborców (zmiana miejsca głosowania) do 12 października 2023 r. Wydział Spraw Obywatelskich, Urząd Miejski w Koszalinie, ul. Rynek Staromiejski 6-7, pokój 120, 121, I piętro 

Zaświadczenia o prawie do głosowania 12 października 2023 r. Wydział Spraw Obywatelskich, Urząd Miejski w Koszalinie, ul. Rynek Staromiejski 6-7, pokoje: 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 118A, 120, 121, 125 oraz 126, I piętro 

Rejestr wyborców - Wydział Spraw Obywatelskich, Urząd Miejski w Koszalinie, ul. Rynek Staromiejski 6-7, pokoje: 111, 125,  I piętro 

Szczegółowe informacje dotyczące wyborów znajdują się na: www.bip.koszalin.pl – Wybory Parlamentarne i referendum

Zaświadczenia o prawie do głosowania – pobiera się w dowolnie wybranym urzędzie gminy na terenie kraju w terminie do 3 dnia przed dniem wyborów tj. do 12.10.2023 r włącznie. Mogą je otrzymać wszyscy Polacy, którzy posiadają prawa wyborcze. Nawet Ci, którzy nie posiadają zameldowania na pobyt stały. Odbiór zaświadczenia następuje przez wyborcę lub przez upoważnioną przez niego osobę w urzędzie gminy, do którego złożono wniosek. Nie wydaje się duplikatów zaświadczeń o prawie do głosowania. Wniosek o wydanie zaświadczenia nie może być złożony drogą elektroniczną.

Pełnomocnictwa do głosowania Składanie wniosków o sporządzenie pełnomocnictwa do głosowania do dnia 6.10.2023r. przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.

Zmiana miejsca głosowania Wyborca, może zmienić miejsce głosowania w terminie do 3 dnia przed dniem wyborów tj. do 12.10.2023r włącznie składając wniosek:

- w wersji papierowej, opatrzony własnoręcznym podpisem do urzędu gminy właściwego dla wybranego stałego obwodu głosowania na obszarze gminy, w której będzie przebywać w dniu wyborów

- w wersji elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego ds. informatyzacji.

w/w sprawy załatwia Wydział Spraw Obywatelskich przed wyborami w dniu 15.10.2023r.

– I piętro w ratuszu. Bilety do pobrania w biletomacie przy wejściu do ratusza.

Ujęcie w stałym obwodzie głosowania dla osób, które stale zamieszkują na terenie gminy, a nie maja zameldowania na pobyt stały w Koszalinie i chcą być na stałe ujęte w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania. Wniosek można złożyć papierowo lub elektronicznie jw. Decyzję administracyjną wydaje się w terminie 5 dni od złożenia wniosku. Wójt przed wydaniem decyzji jest obowiązany sprawdzić, czy osoba wnosząca wniosek spełnia warunki stałego zamieszkania na terenie danej gminy. Jest tu usługa stała – całoroczna.

Listen to "Tomasz Czuczak, sekretarz Koszalina" on Spreaker.