Rusza elektroniczny nabór do przedszkoli w Słupsku

2020-04-30 14:59
Przedszkole
Autor: brak danych

Rusza elektroniczny nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk.

Do przedszkoli przyjmowane będą dzieci w wieku od 3 do 6 lat, zamieszkałe w Słupsku. Do pięciogodzinnych oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych przyjmowane będą tylko dzieci 6-letnie. O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje liczba punktów uzyskana na podstawie spełnianych kryteriów naboru. To m.in. wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata lub rodzica czy rodzeństwa, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie albo objęcie kandydata pieczą zastępczą. Dodatkowo obowiązują kryteria określone przez organ prowadzący: kandydat, który posiada rodzeństwo w przedszkolu lub szkole podstawowej, do której składany jest wniosek, rodzice lub prawni opiekunowie rozliczają się z podatku dochodowego na rzecz miasta Słupska, rodzice lub prawni opiekunowie są zatrudnieni lub pobierają naukę w systemie dziennym, co najmniej 8 godzin dziennie, kandydat, który jest wychowywany w rodzinie o wyjątkowo trudnej sytuacji rodzinnej objętej pomocą socjalną. W celu potwierdzenia spełnienia kryteriów, razem z wygenerowanym w systemie NABO wnioskiem, należy dostarczyć skany wymaganych dokumentów. Dokumenty składane są wyłącznie elektronicznie na adres mailowy wybranego przedszkola. Rodzice i opiekunowie wypełniając wniosek, powinni w nim podać trzy wybrane placówki. Wniosek oraz skany dokumentów należy dostarczyć tylko do placówki pierwszego wyboru, kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia. Dla dzieci, które z różnych przyczyn nie zostaną przyjęte do przedszkola w trakcie rekrutacji zasadniczej, prowadzona będzie rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca. Więcej informacji na https://przedszkola-slupsk.nabory.pl (AGu)