Zachodniopomorski sejmik uchwalił budżet województwa na 2024 rok

2024-01-02 13:25
Zachodniopomorski sejmik uchwalił budżet województwa na 2024 rok
Autor: materiały prasowe Zachodniopomorski sejmik uchwalił budżet województwa na 2024 rok

Kolejne dwanaście miesięcy to dla regionalnych finansów okres wielu wyzwań. Szczegóły dokumentu przedstawiono podczas sesji. Przy 28 osobach głosujących, za jego przyjęciem było 18 radnych, przeciw 9, a 1 osoba wstrzymała się od głosu. Dochody województwa wyniosą 1.538,7 mln zł, a wydatki 1.755,7 mln zł.

Podstawowym źródłem dochodów budżetu będą udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (PIT i CIT – 521 mln zł) dotacje celowe i płatności z UE  (234,4 mln zł) oraz subwencja ogólna (477,3 mln zł). Pozostałe dochody, w tym m.in. dotacje celowe z budżetu państwa, środki z funduszy oraz dochody jednostek budżetowych wyniosą 305,9 mln zł.  Należy jednak mieć na uwadze, że wyższe o prawie 100 mln zł dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (w stosunku do 2023 roku) wynikają w głównej mierze z korekty należnych województwu wpływów z tytułu PIT i CIT za 2022 rok (zwrot w wysokości ponad 71 mln zł).

Wydatki na 2024 rok opracowano zgodnie z przyjętymi politykami rozwoju województwa zachodniopomorskiego. Główną pozycją wydatków budżetu województwa w roku 2024 - zgodnie z tendencją wieloletnią - są zadania z zakresu polityki transportowej. To 60,1% uchwalonego budżetu, co stanowi kwotę 1.055,3 mln zł, w tym na inwestycje związane z przebudową i rozbudową dróg wojewódzkich zaplanowano prawie 561,6 mln zł. Dotacja na dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich wyniesie 157,3 mln zł. Na politykę kulturalną przeznaczone zostanie 147,5 mln zł (8,4%). Wydatki na politykę turystyczną zaplanowano w kwocie 45,7 mln zł (2,6%), w tym na zadania inwestycyjne z zakresu budowy sieci tras rowerowych 42,8 mln zł. W ramach polityki ochrony zdrowia zaplanowano wydatki w wysokości 43,7 mln zł (2,5%), w tym na wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia – 8 mln zł. W ramach polityki kapitału oraz spójności społecznej zaplanowano wydatki w kwocie 27,2 mln zł (1,6%), natomiast na zadania z zakresu polityki rynku pracy oraz polityki gospodarczej – 72,6 mln zł (4,1%). Wzorem roku ubiegłego, w związku z sytuacją makroekonomiczną, związaną z poziomem inflacji, wzrostem cen energii oraz wzrostem wynagrodzenia minimalnego, utworzono rezerwy celowe na nieprzewidziane wydatki, w tym wynikające ze wzrostu cen w łącznej kwocie 42,9 mln zł (bieżąca – 13,9 mln zł, majątkowa – 29 mln zł).

Bilansowo budżet województwa na rok 2024 zamknie się deficytem 217 mln zł, co stanowi 14,1 % dochodów ogółem. Planuje się, iż zostanie on pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych oraz wolnymi środkami pozostałymi na koniec 2023 roku na rachunkach bankowych województwa (po dokonaniu rozliczenia budżetu). Nadwyżka operacyjna w uchwalonym na 2024 rok budżecie, stanowiąca jeden z najistotniejszych wskaźników sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego, zaplanowana została na poziomie 409,4 mln zł. Planuje się, iż stan zobowiązań na koniec 2024 roku zamknie się kwotą 329,9 mln.