100-lecie Polskiego Towarzystwa Teologicznego

2024-02-23 8:35
towarzystwo teologiczne
Autor: Biuro prasowe Archidiecezji Krakowskiej

– Najgłębsze powołanie teologa to otwierać się na transcendencję, aby innych – poprzez uprawianie teologii – na transcendencję otwierać – mówił abp Marek Jędraszewski w kolegiacie św. Anny w Krakowie w czasie Mszy św. z okazji 100-lecia Polskiego Towarzystwa Teologicznego.

Na początku liturgii proboszcz kolegiaty św. Anny zwrócił uwagę na wyjątkowość konfesji św. Jana Kantego, która nie ma kopuły. – Idea jest taka, że widzimy Jana Kantego w chwale nieba. To jest program Polskiego Towarzystwa Teologicznego – żebyśmy stojąc na ziemi ciągle patrzyli w niebo, żyli niebem i przybliżali tę ideę, że nasza ojczyzna jest w niebie – mówił ks. prof. Tadeusz Panuś.

W czasie homilii abp Marek Jędraszewski wskazał na trzy dialogi Jezusa ze św. Piotrem. Pierwszy miał miejsce u źródeł Jordanu, gdy Piotr wyznał w Jezusie Mesjasza i Syna Bożego. Metropolita krakowski zaznaczył, że ten artykuł Credo ma charakter intelektualny – to jest wiara, którą on wyznaje i którą głosi. Jan Paweł II w czasie inauguracji pontyfikatu powiedział, że „na tym wyznaniu buduje się Kościół”.

Drugi dialog odbył się w synagodze w Kafarnaum, gdy Piotr przyznał, że Apostołowie „uwierzyli i poznali”, że Jezus ma słowa życia wiecznego i jest Świętym Boga. Arcybiskup zwrócił uwagę na także intelektualny charakter tego wyznania i jego odniesienie do wiary w Eucharystię, z której rodzi się i którą karmi się Kościół.

Trzeci dialog odbył się nad Jeziorem Genezaret, gdy Jezus pytał Piotra o jego osobistą relację do siebie. Odpowiedź Piotra miała charakter wolitywno-uczuciowy i była wyznaniem wiernej miłości. Jezus zaprosił Piotra do pójścia za Nim, aż po męczeństwo.

Abp Marek Jędraszewski przywołał dwa wystąpienia Piotra, gdy ten, już po zesłaniu Ducha Świętego, stał się dla Kościoła Opoką – głosił wiarę w wymiarze Credo, ale także tą, którą sam żył i jakiej wymagał od innych chrześcijan.

W drugiej części homilii metropolita krakowski wskazał na trzy drogi, jakie Jana Paweł II nakreślił dla teologii. Pierwszą jest teologia jako droga ludzkiego ducha ku Bogu – idąca w ślady Chrystusa, który jest Drogą. W tym kontekście przywołał preambułę encykliki Fides et ratio. – Jest to droga wznoszenia się umysłu ludzkiego ku Prawdzie, jest to droga, która ciągle trwa, która nie ma kresu – mówił abp Marek Jędraszewski.

Druga droga wskazana w encyklice Veritatis splendor to teologia jako związanie się z Chrystusem, który jest Prawdą, dla dobra własnego życia moralnego i etycznego. A trzecia, zawarta w encyklice Evangelium vitae, to teologia jako związanie się z Chrystusem, który jest Życiem, dla dobra innych ludzi. – Szczególny cel encykliki – taka ma być też teologia – to być „stanowczym i jednoznacznym potwierdzeniem wartości ludzkiego życia, jego nienaruszalności, a zarazem żarliwym apelem skierowanym w imię Boże do wszystkich i do każdego: szanuj, broń, miłuj życie i służ życiu – każdemu życiu ludzkiemu! Tylko na tej drodze znajdziesz sprawiedliwość, rozwój, prawdziwą wolność, pokój i szczęście!” – cytował papieskie nauczanie abp Marek Jędraszewski.

Na zakończenie metropolita krakowski przywołał wystąpienie Jana Pawła II wygłoszone w kolegiacie św. Anny w Krakowie 8 czerwca 1997 roku. Arcybiskup zwrócił uwagę, że najgłębsze powołanie teologa to „otwierać się na transcendencję, aby innych – poprzez uprawianie teologii – otwierać na transcendencję”. – Powołanie teologa wiąże się z Chrystusem – Drogą, Prawdą i Życiem – drogą ciągłego przewyższania siebie w zdążaniu do prawdy, która ma także wymiar moralny. (…) A wszystko po to, by odkrywał najgłębsze przesłanie Ewangelii – przesłanie życia, bo do pełni życia zdążamy. A zdążając do pełni życia mamy święty obowiązek wchodzenia w sprawy tego świata, niezależnie od tego, czy będą kierowane wobec nas oskarżenia o wtrącanie się w politykę, bo trzeba bronić życia, każdego życia – od początku, od zaistnienia do naturalnej śmierci; by jednocześnie pokazywać, z wiarą, pokorną a przez to pełną mocy, że śmierć nie jest kresem, śmierć jest przejściem do pełni szczęścia, do pełni prawdy, do pełni dobra – mówił abp Marek Jędraszewski.

Na zakończenie liturgii, prezes Polskiego Towarzystwa Teologicznego ks. prof. Kazimierz Panuś dziękując abp. Markowi Jędraszewskiemu wręczył mu okolicznościowy medal i księgę pamiątkową 100-lecia PTT.

Mszę św. z metropolitą krakowskim koncelebrowali metropolita katowicki senior – abp Damian Zimoń i biskup rzeszowski senior – bp Kazimierz Górny.

Polskie Towarzystwo Teologiczne powstało w 1924 roku. Jego celem jest rozwój nauk kościelnych, zwłaszcza teologii i współpraca z innymi towarzystwami naukowymi oraz z uczelniami kościelnymi w Polsce. W ramach towarzystwa działa 16 sekcji specjalistycznych, 16 oddziałów terenowych oraz Wydawnictwo UNUM.