Abp Stanisław Budzik zarządził wybory do Rad Parafialnych

2022-10-31 12:57
Abp Stanisław Budzik
Autor: Małgorzata Oroń Abp Stanisław Budzik

W niedzielę w każdej parafii po zakończonej Mszy św. do wiadomości wiernych został odczytany dekret abp Stanisława Budzika, w którym metropolita lubelski zarządza wybory do rad parafialnych na kolejną 5-letnią kadencję.

Rada parafialna to To jest gremium, które ma za zadanie wspomagać proboszcza w zarządzaniu parafią. Rada ma głos doradczy.

Mamy statut i regulamin rady parafialnej. Mamy też kanony w Kodeksie Prawa Kanonicznego, które regulują sposób funkcjonowania tego gremium. W skład Rady Parafialnej wchodzą zarówno osoby niejako z urzędu, na przykład wikariusz parafialny, pracownik parafii, np. organista albo reprezentant lub reprezentantka jakiegoś zgromadzenia zakonnego, które istnieje na terenie parafii. To szczegółowo reguluje statut, kto wchodzi z urzędu. Oprócz tego proboszcz może mianować innych członków rady parafialnej. Natomiast te wybory dotyczą tej trzeciej kategorii członków rady. To są właśnie członkowie rady parafialnej z wyboru, przy czym ich liczba nie może być mniejsza niż liczba tych, którzy są w radzie parafialnej z urzędu i z nominacji proboszcza – wyjaśnia ks. dr Adam Jaszcz, rzecznik prasowy Archidiecezji lubelskiej.

Z jednej strony wspomaga ona i koordynuje organizację pracy duszpasterskiej, a z drugiej strony wyraża opinię o sprawach parafii oraz wysuwa propozycje dotyczące różnych form apostolstwa świeckich, działalności charytatywnej i działalności na rzecz wspólnoty parafialnej. Wszystkie działania duszpasterstwa parafialnego stara się podejmować w duchu odpowiedzialności razem z duszpasterzami, za parafię i poziom jej życia religijnego oraz zgodnie z kan. 536 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Stara się też pomagać duszpasterzom w rozeznaniu problemów społeczno-religijnych, występujących na terenie parafii tak, aby spełniali oni z należytym skutkiem rolę przewodników dla ludzi. Zmierza też do uaktywnienia poszczególnych wiernych, zespołów parafialnych i grup apostolskich.

Proboszcz powinien konsultować z radą parafialną wszystkie ważne inwestycje. Przedsięwzięcia w parafii to zarówno te gospodarcze, administracyjne, jak również duszpasterskie. Myślę, że trafnie ujął to Ksiądz Arcybiskup w dekrecie, który został odczytany w poprzednią niedzielę, dekrecie, który zarządza wybory do rad parafialnych, ale także ustala kalendarium tego wyboru. Ksiądz Arcybiskup zwrócił uwagę na to, że wierni świeccy posiadają zmysł wiary, zmysł wiary, nadprzyrodzony zmysł wiary, który pozwala im odnaleźć drogi rozwoju we wspólnocie parafialnej i także odnaleźć drogę utraconą. I tutaj też ksiądz Arcybiskup nawiązał do pięknego obrazu papieża Franciszka, że duszpasterz czasem idzie z przodu, czasem idzie w środku, a czasem idzie z tyłu, właśnie wsłuchując się w głos doradczy wiernych świeckich ze swojej wspólnoty.- dodaje ks. A. Jaszcz.

Skład Rady powinien odzwierciedlać przekrój społeczny całej parafii, czyli powinien uwzględniać takie elementy, jak: struktura wieku, zawodu, wykształcenia. Optymalna liczba członków Rady sięga od 15 do 30 osób w zależności od specyfiki terenu i potrzeb parafii. Członków Rady powołuje proboszcz. Członkami Rady mogą być jedynie praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania i są znani z nienagannych zasad moralnych. Zebrania Rady zwołuje ks. Proboszcz w zależności od aktualnych potrzeb duszpasterskich i przewodniczy obradom. Z każdego zebrania powinien być sporządzony protokół, który zostaje odczytany na następnym posiedzeniu.

Kalendarium wyborów do Rad Parafialnych w Archidiecezji lubelskiej:

30 października - został odczytany dekret Księdza Arcybiskupa zarządzający wybory do rad parafialnych. 26 listopada - jest ostateczny termin składania kandydatur do proboszcza (należy to robić w formie pisemnej)

27 listopada - księża proboszczowie ogłoszą listy kandydatów i poinformują wiernych o sposobie i miejscu głosowania.

4 grudnia- wybory w parafiach

11 grudnia- ogłoszenie wyników

8 stycznia – zaprzysiężenie nowych Rad Parafialnych