„CYBER.MIL z klasą” - nowy program Ministerstwa Obrony Narodowej kierowany do uczniów szkół średnich

2020-05-25 17:31
CUBER.MIL z klasą - trwa rekrutacja dla szkół do elitarnego programu MON
Autor: MON/Biuro Programu "Zostań Żołnierzem RP"

Do końca maja trwa rekrutacja szkół ponadpodstawowych do elitarnego projektu "CYBER.MIL z klasą" prowadzonego przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Na Lubelszczyźnie powstanie jedna taka klasa dla uczniów szkół średnich. Program nauczania obejmie takie obszary tematyczne jak: podstawy kryptografii czy zarządzanie bezpieczeństwem danych i informacji. Teraz o udział w projekcie walczą szkoły, potem o kwalifikację do programu będą ubiegali się uczniowie.

Aby zakwalifikować się do programu szkoła musi spełnić szereg kryteriów formalnych, m.in. prowadzić działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa, posiadać klasy realizujące program z przedmiotów ścisłych: matematyka z informatyką lub matematyka z fizyką na poziomie rozszerzonym, uzyskać właściwą średnią wyników egzaminu maturalnego z matematyki w ciągu ostatnich trzech lat, zgodę organu prowadzącego na współfinansowanie programu. O zakwalifikowaniu do programu na podstawie otrzymanych zgłoszeń zadecyduje komisja powołana w Ministerstwie Obrony Narodowej. Zasadniczo każda szkoła może przystąpić do programu tylko raz. Ministerstwo Obrony Narodowej udzieli uczestnikom programu wsparcia finansowego na realizację zadania. My wiele wymagamy od szkół, ale także oferujemy bardzo duże wsparcie, aby projekt się powiódł i dał zamierzony efekt. Wsparcie finansowe szkoły będą mogły wykorzystać m.in. na zakup sprzętu komputerowego, drukarek, tablic interaktywnych, projektorów multimedialnych, licencji i oprogramowania, dostarczania usług internetowych. Dofinansowaniem objęte zostanie również wynagrodzenie nauczycieli, którzy zostaną zatrudnieni do prowadzenia zajęć dla uczniów na podstawie odrębnych porozumień pomiędzy daną szkołą, a uczelnią wojskową lub inną uczelnią państwową - mówi w rozmowie z Radiem Plus Lublin gen. bryg. Artur Dębczak, dyrektor Biura ds. Programu Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej" w Ministerstwie Obrony Narodowej. CYBER.MIL z klasą prowadzony będzie przez 3 pierwsze lata nauki w danym typie szkoły (licea i technika). W każdej klasie będzie ograniczona liczba uczniów – nie mniej niż 10 i nie więcej niż 15. Planujemy utworzenie 16 klas w całej Polsce. Szkół, które będą realizowały program będziemy szukać przede wszystkim w miejscowościach, które mają poniżej 100 tysięcy mieszkańców - dodaje gen. bryg. A. Dębczak. Nauka w takiej klasie umożliwi uczniom zdobycie wiedzy i kompetencji z obszaru współczesnych zagrożeń cyfrowych, zarządzania ryzykiem w zakresie cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa systemów informacyjnych oraz kryptograficznych aspektów ochrony danych. W ramach kształcenia przewidziano zajęcia teoretyczne i praktyczne z wykorzystaniem nowoczesnych systemów operacyjnych i pakietów obliczeń symbolicznych. Nauka w tych klasach umożliwi uczniom zdobycie wiedzy z zakresu współczesnych zagrożeń cyfrowych, zarządzania ryzykiem, zdobycie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz kryptograficznych aspektów ochrony danych. Będziemy także kładli duży nacisk na współpracę z jednostkami podległymi pod Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni - wyjaśnia gen. bryg. A. Dębczak. Celem głównym programu jest wykształcenie potencjalnych kandydatów do korpusów osobowych kadry zawodowej i naukowej Sił Zbrojnych RP, w tym szczególnie do tworzonych Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Uczniowie, którzy ukończą program nie są zobowiązani do pozostania w strukturach wojskowych - określenie swojej przyszłości zawodowej po ukończeniu programu CYBER.MIL z klasą ma dla potencjalnych kandydatów do pracy w wojsku wyłącznie charakter dobrowolny - dodaje gen. bryg. A. Dębczak MON na realizację programu zamierza wydać w ciągu trzech lat 5 760 tys. złotych. Środki publiczne zostaną przekazane organom prowadzącym w formie dotacji celowych. Tylko 20 proc. sumy całego zadania stanowić będzie wkład własny beneficjenta. Za koordynację i przebieg programu odpowiadać będzie Biuro do spraw Programu Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej – doświadczone już w prowadzeniu tego typu projektów edukacyjnych. Nadzór merytoryczny sprawować będzie Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni oraz Wojskowa Akademia Techniczna. Więcej informacji na temat wprowadzanego programu CYBER.MIL z klasą znajdziemy na stronie www.wojsko-polskie.pl/cyber-mil-z-klasa/ O realizowanym projekcie, naborze prowadzonym wśród szkół i ofercie edukacyjnej nowego profilu klas z gen. bryg. Arturem Dębczakiem, dyrektorem Biura ds. Programu Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej" w Ministerstwie Obrony Narodowej rozmawiała Małgorzata Oroń Autor: Małgorzata Oroń

gen. bryg. Artur Dębczak, Program "CYBER.MIL z klasą"