Dodatek osłonowy – złóż wniosek

2022-01-07 7:22
Mieszkańcy Lublina mogą już składać wnioski o dodatek osłonowy
Autor: Urząd Miasta Lublin Mieszkańcy Lublina mogą już składać wnioski o dodatek osłonowy

Od poniedziałku (od 10 stycznia) mieszkańcy mogą składać wnioski o przyznanie dodatku osłonowego, wprowadzonego w ramach rządowej tarczy antyinflacyjnej. Wnioski można złożyć przez Internet, osobiście w Biurach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Lublin lub za pomocą poczty do Wydziału Spraw Mieszkaniowych.

Dodatek osłonowy zastąpi dotychczasowy dodatek energetyczny. Nowe świadczenie ma zapewnić wsparcie finansowe osobom o niskich dochodach, a także uchronić je przed tzw. ubóstwem energetycznym.

W związku z wejściem w życie z dniem 4 stycznia ustawy o dodatku osłonowym uruchamiamy w Biurach Obsługi Mieszkańców przyjmowanie wniosków o przyznanie tego świadczenia. Mieszkańcy, którym na mocy wprowadzonych przepisów przysługuje prawo do dodatku mogą składać wnioski od poniedziałku, 10 stycznia. Wypłacane świadczenie ma być odpowiedzią na szczególne problemy niektórych gospodarstw domowych związane ze znaczącym wzrostem cen towarów i usług, zwłaszcza cen energii elektrycznej i paliw – mówi Andrzej Wojewódzki, Sekretarz Miasta Lublin.

Przyznanie dodatku osłonowego będzie uzależnione od spełnienia określonego kryterium dochodowego, wynoszącego:

  • w gospodarstwie jednoosobowym maksymalnie 2 100 zł miesięcznie,
  • w gospodarstwie wieloosobowym maksymalnie 1 500 zł miesięcznie na osobę.

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy kwotą dodatku, a kwotą przekroczenia – według zasady „złotówka za złotówkę”. Jeżeli wysokość  dodatku, ustalona według tej zasady będzie niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje tylko jeden dodatek. W przypadku gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek osłonowy złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie otrzyma ta, która pierwsza złoży wniosek. Dodatkowo należy pamiętać, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Wysokość dodatku osłonowego uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz stosowanego w nieruchomości źródła ogrzewania.

Dodatek osłonowy wyniesie rocznie:

  • gospodarstwo jednoosobowe – 400/500 zł*
  • gospodarstwo 2-3 osobowe – 600/750 zł*
  • gospodarstwo 4-5 osobowe – 850/1 062,50 zł*
  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 1 150/1 437,50 zł*

Podane wyższe kwoty dotyczą gospodarstw stosujących następujące źródła ogrzewania: kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wnioski o dodatek osłonowy można złożyć do 31 października 2022 r. Wymagane dokumenty należy dostarczyć osobiście do Biur Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Lublin lub za pośrednictwem poczty na adres: Wydział Spraw Mieszkaniowych, ul. Peowiaków 13, 20-007 Lublin. Osoby dysponujące kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym mogą składać wnioski przez Internet, np. za pomocą platformy ePUAP.

Zgodnie z zapisami ustawy informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie wysyłana na podany we wniosku adres poczty elektronicznej.

Ustawa stanowi, iż osoby, które złożą wniosek do 31 stycznia 2022 otrzymają środki w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Natomiast złożenie wniosku pomiędzy 1 lutego a 31 października skutkować będzie jednorazową wypłatą całości świadczenia w terminie do 2 grudnia 2022 r. W myśl ustawy wnioski złożone po 31 października nie będą rozpatrywane.