Lubelskie: Ponad 13 tys. osób wezwanych na kwalifikację wojskową

2024-02-12 13:32
Kwalifikacja wojskowa 2024
Autor: CWCR Kwalifikacja wojskowa 2024

W województwie lubelskim ruszyła kwalifikacja wojskowa, w ramach której przed powiatowe komisje lekarskie wezwane zostaną osoby podlegające obowiązkowi stawiennictwa. Kwalifikacja potrwa do 30.04.2024 r. - do tego dnia weźmie w niej udział ponad 13 tys osób, w skali Polski w tym, roku stawi się łącznie około 230 tys.

Celem kwalifikacji wojskowej jest wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby wojskowej osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej oraz tych, które zgłosiły się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, a mają ukończony 18 rok życia. Za przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu (miasta na prawach powiatu) odpowiada starosta (prezydent miasta).

Kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców powiatu lubelskiego przeprowadzona zostanie w okresie od dnia 12 lutego do dnia 03 kwietnia 2024 roku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz 29 marca 2024 r. W celu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej Wojewoda Lubelski zarządzeniem nr 5 Wojewody Lubelskiego z dnia 08 stycznia 2024 r. w sprawie Wojewódzkiego Planu Kwalifikacji Wojskowej, powołania Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w Lublinie i powiatowych komisji lekarskich, powołał m. in. Powiatową Komisję Lekarską w Lublinie.

Dzisiaj swoją pracę rozpoczyna 6. powiatowych komisji lekarskich, łącznie w województwie lubelskim tych komisji będzie 23 oraz Wojewódzka Komisja Lekarska. Kwalifikacja w tym roku obejmie blisko 13, 6 tys., z czego ponad 10,5 tys. to jest rocznik podstawowy, a 2,6 tys. to rocznik starszy. W tym roku wezwanie otrzymało także ok. 600 kobiet w kwalifikacjach przydatnych w wojsku. Młoda osoba przychodząc do siedziby kwalifikacji wojskowej zostaje poddana badaniom lekarskim w celu określenia zdolności do służby wojskowej oraz założona zostaje ewidencja wojskowa. Taki człowiek otrzymuje stopień szeregowego i zostaje przeniesiony do rezerwy pasywnej - mówi płk. Ireneusz Olender, z-sa Szefa Ośrodka Zamiejscowego ​Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w Lublinie.

W samym powiecie lubelskim wezwanie zostało dostarczone do ponad tysiąca młodych mężczyzn i setki kobiet. Codziennie kwalifikację ma wyznaczonych ok. 35 osób.

W Powiecie lubelskim mamy 1063. mężczyzn oraz 112. kobiet, którzy mają obowiązek stawienia się przed wojskową komisją lekarską. Ponadto, każda osoba w wieku 18-60 lat, która ma nieuregulowany stosunek do służby wojskowej, a jest chętna wstąpić do wojska – te osoby mogą w każdej chwili, w godzinach funkcjonowania komisji stawić się w celu uregulowania tej kwestii - mówi Zdzisław Antoń, starosta lubelski.

W czasie trwania kwalifikacji wojskowej promujemy służbę wojskową i zachęcamy do wstąpienia w struktury wojska. W ramach powiatowych komisji lekarskich mamy podchorążych z wojsk lądowych; żołnierzy, którzy służą w obronie terytorialnej oraz zawodowych żołnierzy z 19 BZ. Nasza rolą jest m. in. informowanie osób, które stawiły się na kwalifikacji wojskowej o możliwości związania się zawodowo z wojskiem na dłużej, o tym jakie są formy służby. Obecnie obowiązująca ustawa o obronie Ojczyzny daje szereg możliwości, m. in. poprzez wprowadzenie szeregu ochotniczych form służby, np. dobrowolnej zasadniczej służby zawodowej w trakcie kształcenia. W tym przypadku mówimy o wszystkich uczelniach wojskowych na terenie kraju. Ochotnik, który przechodzi taką kwalifikację dostaje również kategorię zdrowia: A,B, D lub E. W przypadku gdy osoba, której nadano kategorię zdolności do służby wojskowej „A” (zdolny do służby wojskowej, w tym bez przeciwwskazań psychologicznych do jej pełnienia) w ramach kwalifikacji wojskowej, zgłosi w terminie 3 lat od dnia nadania tej kategorii chęć pełnienia służby wojskowej (nie dotyczy zawodowej służby wojskowej), nie kieruje się jej na badania lekarskie oraz psychologiczne - mówi ppłk Piotr Szczepaniuk, szef WCR Lublin.

Obowiązkowej kwalifikacji wojskowej podlegają mężczyźni urodzeni w 2005 r.;kobiety urodzone w latach 1997–2005, posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej. Kwalifikacja wojskowa w powiecie lubelskim potrwa do 5 kwietnia, zaś w w województwie lubelskim 30 kwietnia.

Powiatowa Komisja Lekarska w Lublinie będzie urzędowała na parterze budynku, przy ul. Droga Męczenników Majdanka 57 w Lublinie, i swoją pracę będzie rozpoczynała od godz. 8.30.

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się w miejscu i terminie określonym w wezwaniu. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osób do tego zobowiązanych z konieczności stawienia się do kwalifikacji wojskowej, ponieważ o miejscu i terminie jej przeprowadzenia na danym terenie informują obwieszczenia Wojewody. Osoba, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, powinna zgłosić ten fakt do wójta lub burmistrza, właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, który wyznaczy jej inny termin stawiennictwa, oraz przedstawić dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się.

Kto wbrew obowiązkom wynikającym z ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (art. 681) nie stawia się do kwalifikacji wojskowej w określonym terminie i miejscu podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Kwalifikacja wojskowa w Lublinie
Autor: Małgorzata Oroń Kwalifikacja wojskowa w Lublinie