Lublin: Stypendia artystyczne – trwa nabór wniosków

2024-01-23 13:06
Lublin - panorama miasta
Autor: Urząd Miasta Lublin Lublin - panorama miasta

Do końca stycznia można składać wnioski o przyznanie stypendium za osiągnięcia w dziedzinie kultury. To miejskie wsparcie przyznawane jest osobom w wieku do 26 lat, które uzyskały znaczące osiągnięcia w kraju lub za granicą w konkursach czy plenerach artystycznych.

Stypendium za osiągnięcia artystyczne o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej wynosi od 300 zł do 1,5 tys. zł. Mogą je otrzymać osoby, które w 2023 nie przekroczyły wieku 26 lat i uzyskały znaczące osiągnięcie indywidualne lub w grupie maksymalnie czteroosobowej, w szczególności w konkursie lub plenerze artystycznym. Wsparcie to przyznawane jest osobom związanym z Lublinem, jako miejscem zamieszkania, pracy, nauki czy studiów.

Stypendia za osiągnięcia artystyczne o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej to forma wyróżnienia i docenienia młodych twórców za ich zaangażowanie oraz wkład włożony w rozwijanie talentu, a także wyraz naszej zachęty do dalszej pracy. Stypendia te przyznawane są od 2013 roku, dotychczas na ten cel Miasto przeznaczyło blisko 350 tys. zł, a wsparcie otrzymało prawie 550 osób. Gratuluję wszystkim naszym młodym artystkom oraz artystom wspaniałych występów i uzyskanych sukcesów – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Zastępczyni Prezydenta Miasta Lublin ds. Kultury, Sportu i Partycypacji.

Wniosek o stypendium składa osoba zainteresowana, a w przypadku osoby niepełnoletniej jej opiekun prawny. Termin upływa 31 stycznia. Do wniosku o stypendium należy dołączyć kopie imiennych dokumentów poświadczających osiągnięcia artystyczne o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej uzyskane w 2023 r., przy czym do dokumentów w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie na język polski (nie jest wymagane tłumaczenie przysięgłe). Wniosek i wymagane załączniki należy złożyć w formie pisemnej na odpowiednim formularzu:

  • w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Lublin (ul. Złota 2, 20-112 Lublin)
  • w Biurach Obsługi Mieszkańców, w kopertach z dopiskiem „Wydział Kultury. Wniosek o stypendium za osiągnięcia artystyczne”;za pośrednictwem operatora pocztowego, przy czym o dochowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data stempla pocztowego;
  • za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Urzędu Miasta Lublin dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Dla ułatwienia procesu przygotowania dokumentacji do 29 stycznia (poniedziałek) prowadzone są konsultacje w sprawie poprawności formalnej wniosków. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego: 81 466 3714 lub mailowego: mecenat.kultura@lublin.eu. Regulamin przyznawania stypendiów oraz formularz wniosku dostępne na stronie stypendia.kultura.lublin.eu.

Źródło: UM Lublin/ Anna Czerwonka

Oprac.: MO