Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Lublina

2021-01-11 16:29
Bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Lublina
Autor: lublin.eu Bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Lublina

​Lista obejmuje ​prawo rodzinne, prawo pracy, cywilne, karne, prawo do opieki zdrowotnej, chodzi tez o mediacje. Miasto Lublin kontynuuje nieodpłatną pomoc prawną i poradnictwo obywatelskie.

W związku z pandemią, mieszkańcy mogą skorzystać telefonicznie, mailowo lub przez komunikator internetowego. O jakiego rodzaju pomoc między innymi chodzi? Wylicza Justyna Góźdż z lubelskiego Ratusza. - Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: poinformowanie osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym; wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego; sporządzenie projektu pisma w sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym; nieodpłatną mediację; sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową. Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest między innymi z następujących dziedzin: prawo rodzinne, prawo pracy, sprawy z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawo cywilne, prawo ubezpieczeń społecznych, prawo do opieki zdrowotnej, prawo administracyjne, prawo podatkowe oraz prawo karne. Dodatkowo, usługą objęte są także sprawy związane z prowadzeniem przez osoby fizyczne jednoosobowej działalność gospodarczej, niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązaniu problemu. W razie potrzeby, pomoc obejmuje wspólne sporządzenia planu działania i pomoc w jego realizacji. Poradnictwo to dedykowane jest w szczególności dla osób zadłużonych oraz w zakresie spraw mieszkaniowych i zabezpieczenia społecznego. Mieszkańcy mogą również skorzystać z nieodpłatnej mediacji, która obejmuje poinformowanie o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów oraz korzyściach z tego wynikających; przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji; przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej; przeprowadzenie procesu mediacji, jak również udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem. Dyżury z nieodpłatnej mediacji odbywają się w poniedziałki, wtorki oraz środy. Kto może skorzystać z takiego wsparcia i na jakich zasadach? O tym ponownie Justyna Góźdź. - Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie przysługują osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Aby skorzystać z porady prawnej, należy się wcześniej umówić: za pomocą strony internetowej – pod adresem: www.np.ms.gov.pl; za pomocą telefonu – pod numerem: 81 466 12 10 (telefon czynny w godzinach pracy Urzędu Miasta Lublin, tj. od poniedziałku do piątku, od 7.30 do 15.30). Po wcześniejszym umówieniu porady, prawnicy kontaktują się z daną osobą za pomocą telefonu, e-maila lub komunikatora internetowego. Porady takie odbywają się w godzinach stacjonarnej działalności punktów. W Lublinie działa 14 punktów, gdzie można uzyskać nieodpłatną pomoc prawna lub poradnictwo obywatelskie. W Lublinie system nieodpłatnej pomocy prawnej funkcjonuje od 1 stycznia 2016 r. Do końca 2020 r. udzielono ponad 11,5 tys. porad. Więcej informacji na stronie lublin.eu Materiał: Maciej Kurek

Kto może skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej?