Otwarcie siedziby Centrum Dydaktyki Akademickiej KUL

2024-02-28 14:59
Centrum Dydaktyki Akademickiej KUL
Autor: ZS Centrum Dydaktyki Akademickiej KUL

Sala powstała w murach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Będzie miejscem wymiany doświadczeń, dyskusji, zdobywania wiedzy oraz poszukiwania odpowiedzi.

Nowo powstała przestrzeń jest efektem wspólnych działań pracowników oraz studentów uczelni. Uroczyste otwarcie siedziby Centrum Dydaktyki Akademickiej, miało miejsce 28 lutego 2024 r. Salę oficjalnie otworzył rektor KUL ksiądz prof. Mirosław Kalinowski.

Otwarcie siedziby Centrum Dydaktyki Akademickiej poprzedziło seminarium zatytułowane "Dydaktyka akademicka - pasja, wyzwanie, zaangażowanie".

CDA to miejsce i przestrzeń wymiany doświadczeń, dyskusji, zdobywania wiedzy, poszukiwania odpowiedzi dla wszystkich, którym zależy, by dydaktyka odpowiadała na bieżące potrzeby studentów i nauczycieli i stawała się ważnym aspektem w życiu uniwersytetu. Zespół CDA tworzą doświadczeni dydaktycy i pracownicy administracji, którzy chcą podnosić jakość kształcenia poprzez wsparcie potencjału wszystkich uczestników procesu dydaktycznego, w różnych jego obszarach.

- Chcemy kształcić na jak najwyższym poziomie – podkreśla dr hab. Ewa Trzaskowska, prof. KUL, prorektor odpowiedzialna za obszar kształcenia. W tym celu na uniwersytecie powstało Centrum Dydaktyki Akademickiej, którego siedziba została oficjalnie oddana do użytku 28 lutego 2024. Centrum będzie wspierać nauczycieli akademickich we wdrażaniu nowoczesnych metod kształcenia: mentoringu, tutoringu oraz service learningu.

Dydaktyka to obok badań naukowych jeden z najważniejszych obszarów działalności każdego uniwersytetu. Na KUL działania zmierzające do podniesienia jakości kształcenia zostały podjęte już przed trzema laty. W tym czasie dydaktycy z różnych wydziałów uczelni w oparciu o swoje doświadczenia oraz wizyty studyjne w wiodących ośrodkach uniwersyteckich przygotowali podręczniki dotyczące mentoringu, tutoringu oraz service learningu, z których już mogą korzystać nauczyciele akademiccy.

Historyk i muzykolog, ekspert w obszarze tutoringu dr Andrzej Gładysz zauważa, że wizyty studyjne umożliwiły śledzenie najnowszych trendów w dydaktyce, która coraz bardziej staje się ukierunkowana na potrzeby studenta. – Z jednej strony oznacza to nastawienie na rozwijanie mocnych stron studenta, z drugiej wzmacnianie tych obszarów, w których czuje się on słabiej – tłumaczy.

O ile tutoring i mentoring są już stosowane na różnych uczelniach w Polsce, to jeśli chodzi o service learning, KUL jest pionierem. – W tym obszarze przecieramy szlaki – mówi zaangażowany we wdrażanie tej metody na KUL dr inż. Jan Kamiński z Katedry Kształtowania i Projektowania Krajobrazu. Service learning łączy teorię z praktyką, nauczanie akademickie z zaangażowaniem społecznym. Jednym z przykładów takiego zaangażowania jest akcja poMOC Młodych, w ramach której studenci psychologii KUL w czasie pandemii udzielali wsparcia rówieśniczego innym studentom. W ten sposób mogli praktycznie zastosować wiedzę zdobytą na zajęciach, a także zmierzyli się z niektórymi wyzwaniami, które niesie zawód psychologa.

Jak podkreśla prorektor Trzaskowska, która sama jest ekspertem Centrum w obszarze mentoringu, otwarcie jego siedziby oznacza wkroczenie w kolejny etap rozwoju projektu. – Wierzę, że działalność Centrum będzie promieniować na cały uniwersytet – i dodaje, że w ramach projektu „Doskonały dydaktyk KUL” zaplanowano już działania na kolejne 3 lata. Jednym z nich jest objęcie wsparciem, poza nauczycielami akademickimi, także doktorantów, którzy w przyszłości zasilą szeregi kadry uniwersytetu. Będą oni mogli podnosić swoje kompetencje m.in. podczas warsztatów i wizyt studyjnych.

Rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski zwraca również uwagę, że jakość dydaktyki na uniwersytecie jest ściśle związana z jakością badań naukowych. - Jesteśmy w grupie sześciu klasycznych uniwersytetów, które mogą ubiegać się o status uczelni badawczej – zaznacza ks. prof. Kalinowski. Centrum Dydaktyki Akademickiej ma przyczynić się do tego, by także w zakresie kształcenia KUL był w gronie wiodących uczelni w Polsce.

Centrum Dydaktyki Akademickiej mieści się na parterze budynku Collegium Norwidianum KUL, sala CN-8.