Polski Ład: Ulga 4+, czyli PIT zero dla rodzin

2022-01-25 12:51
Polski Ład - ulga 4+ dla rodzin
Autor: Ministerstwo Finansów/gov.pl Polski Ład - ulga 4+ dla rodzin

Ulga dla rodzin 4+ zwana też potocznie "PIT zero dla rodzin" obowiązuje od 1 stycznia 2022 r. i ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od tego dnia. Ulga dla dużych rodzin to kolejny element aktywnej polityki prorodzinnej rządu i realna pomoc dla polskich rodzin. Skorzystają z niej rodziny, które wychowują co najmniej czworo dzieci.

Tak naprawdę nie jest ulga tylko zwolnienie z podatku dochodowego dochodów wskazanych w art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy o PIT. Ulga będzie przysługiwała za cały rok podatkowy czyli nawet wtedy, gdy czwarte dziecko urodzi się 31 grudnia.

Z ulgi tej może skorzystać podatnik, jeśli w roku podatkowym w stosunku do co najmniej czworga dzieci:

  •   wykonywał władzę rodzicielską
  •   był opiekunem prawnym dziecka, które z nim mieszkało
  • był rodzicem zastępczym na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą
  • a wobec dorosłych, uczących się dzieci wykonywałeś ciążący obowiązek alimentacyjny albo byłeś rodzicem zastępczym.

Ulga dotyczy rodziców, w tym rodziców zastępczych, oraz opiekunów prawnych, bez względu na ich stan cywilny. Mogą z niej korzystać zarówno samotni rodzice (opiekunowie prawni), jak i małżonkowie. Ulga przysługuje w związku z wychowywaniem dzieci: małoletnich, dorosłych, ale otrzymujących zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną – bez względu na wysokość ich rocznych dochodów oraz pełnoletnich uczących się dzieci do ukończenia 25. roku życia – mówi Michał Deruś, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Lublinie.

Rozwiązanie jest dla pracujących rodziców – niezależnie od tego czy są zatrudnieni na etacie, umowie zleceniu czy  są przedsiębiorcami i pracują u siebie. Czy wychowują dzieci razem, czy są samotnymi rodzicami.

Każdy rodzic co najmniej czwórki dzieci, którego zarobki z tej pracy wynoszą do 85 528 zł, nie zapłaci ani złotówki PIT. W przypadku obojga rodziców, będzie to 171 056 zł bez podatku. Przy wyższych zarobkach podatek będzie płacony dopiero od nadwyżki ponad te kwoty - dodaje M. Deruś.

Przekroczenie tej kwoty nie zawsze oznaczać będzie konieczność zapłaty PIT, bo rodzice, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych (według skali podatkowej), dzięki reformie Polskiego Ładu będą też korzystać z 30 tys. zł kwoty wolnej. W sumie więc rodzic rozliczający się według skali, nie będzie płacić PIT przy kwocie do 115 528 zł. Przy wspólnym rozliczeniu małżonków kwota bez PIT wynosić będzie 231 056 zł.

Rodzice będą mogli skorzystać z ulgi za cały rok nawet wtedy, gdy czwarte dziecko pojawi się w rodzinie dopiero 31 grudnia.

Dla potrzeb tej ulgi warunek posiadania czworga dzieci nie musi być bowiem spełniony przez cały rok, lecz w roku podatkowym (wystarczy dzień, tydzień, miesiąc). Jeżeli więc czwarte dziecko urodzi się np. 31 grudnia to rodzice, po złożeniu rocznego zeznania PIT, dostaną zwrot całego zapłaconego w trakcie roku podatku od kwoty przychodów/dochodów do łącznej wysokości 231 056 zł – wyjaśnia M. Deruś.

Jeśli dziecko urodzi się w nowym roku podatkowym, np. 1 stycznia, to rodzice będą korzystać z ulgi w nowym roku podatkowym, również za cały rok, ale nie będą z niej korzystać za rok poprzedni. Polski Ład nie zmienił zasad i konstrukcji podatku dochodowego od osób fizycznych. Rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy.

Rodzice mogą korzystać z ulgi w trakcie roku, przy obliczaniu zaliczek na podatek, lub dopiero w zeznaniu podatkowym. Sami o tym decydują. Jeśli nie mają jednak pewności czy ostatecznie spełnią warunki do ulgi (na przykład w związku z przekroczeniem limitu dochodów przez pełnoletnie, uczące się dziecko), mogą skorzystać z niej dopiero na etapie złożenia zeznania podatkowego – wyjaśnia M. Deruś.

Ulga dla rodzin 4+ polega na zwolnieniu od podatku PIT (tj. podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych):

  • przychodów na etacie (tj. przychodów z pracy wykonywanej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy lub stosunku pracy nakładczej)
  • przychodów z umów zlecenia zawartych z firmą (tj. przychodów z umów zlecenia uzyskanych od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, a także od właściciela (posiadacza) nieruchomości (w której lokale są wynajmowane), działającego w jego imieniu zarządcy, administratora lub przedsiębiorstwa w spadku);
  • przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.