Ingres biskupa Jacka Jezierskiego

2014-06-09 12:25
biskup Jacek Jezierski - ordynariusz elbląski
Autor: brak danych

W niedzielę Zesłania Ducha Świętego wierni diecezji elbląskiej przeżywali ingres nowego ordynariusza, bp. Jacka Jezierskiego.

Na uroczystości przybyli liczni biskupi i kapłani, którzy uczestniczyli we Mszy św., która odbyła się w kościele katedralnym pw. św. Mikołaja w Elblągu. Przed uroczystością, bp. Jacek Jezierski, jak zawsze skromny w słowach dotyczących własnej osoby, stwierdził, iż odczuwa i radość, i lęk. – W takiej chwili emocje są bardziej wzburzone, mieszają się. Wcześniej pracowałem jako wikariusz w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Malborku i św. Mikołaja w Elblągu. Znam to miejsce, znam tu ludzi, oni mnie znają. Zdaję sobie sprawę z tego, iż posługa biskupia nie jest łatwa. Życie niesie różne problemy, ale przychodzę, żeby je rozwiązywać, żeby leczyć rany, choć przede wszystkim po to, aby wypełnić zadanie biskupa, czyli nauczać i głosić wiarę współczesnemu pokoleniu – mówi bp Jacek Jezierski. Uroczystości rozpoczęły się procesją z domu biskupa prowadzoną przez nuncjusza apostolskiego w Polsce abp. Celestino Migliore. Przy drzwiach katedry nowego biskupa elbląskiego przywitał proboszcz ks. kanonik Stanisław Błaszkowski, który podał bp. Jezierskiemu do ucałowania gotycki krucyfiks z relikwiami Drzewa Krzyża Świętego. Bp Jacek pokropił zgromadzonych wodą święconą. Na początku Eucharystii słowa powitania wygłosił biskup pomocniczy diecezji elbląskiej Józef Wysocki. – Radujmy się przed Panem i wysławiajmy wielkie dzieła Boże. Ogarnięci Bożą łaską gromadzimy się, aby uczestniczyć w liturgii ingresu, wejścia w posługę trzeciego biskupa Kościoła elbląskiego. Otwiera się nowa karta pisanych nadal Dziejów Apostolskich. Pragnę w imieniu całego Kościoła elbląskiego złożyć Bogu dziękczynienie za dziesięć lat trudu apostolskiego i gorliwej posługi ustępującemu bp. Janowi Styrnie. Ekscelencjo, proszę przyjąć wyrazy ogromnej wdzięczności. Dziękujemy za twoją miłość pasterską. Nowego biskupa Jacka Jezierskiego witamy ze szczerą i ogromną radością. Składamy wyrazy szacunku, świadomi tego, że Kościół jest silny mocą wiary, miłości i posłuszeństwa w wierze. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie – mówił bp Wysocki. Biskup diecezjalny obejmuje swoje stanowisko zawsze w jedności z ojcem świętym. Dlatego nuncjusz apostolski odczytał bullę nominacyjną papieską. Ty wydajesz się nam odpowiedni do kierowania tą owczarnią. Ty, który jesteś ozdobiony ludzkimi i kapłańskimi cnotami, i w sprawowaniu tej posługi, po dwudziestu latach gorliwej i owocnej służby, jako biskup pomocniczy archidiecezji warmińskiej, jesteś dostatecznie doświadczony. Mamy zatem nadzieję, że będziesz gorliwym duszpasterzem elbląskim, który roztropnie i miłosiernie poprowadzi duchowieństwo i wiernych świeckich drogami Ewangelii. Przeto po wysłuchaniu opinii Kongregacji ds. Biskupów, naszą apostolską władzą, ustanawiamy ciebie biskupem diecezji elbląskiej. Zachęcamy gorąco wiernych, aby przyjęli cię radośnie i posłusznie podążali za tobą po drodze zbawienia. Polecamy ciebie i całą diecezję wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, pisze papież Franciszek. Po odczytaniu słów papieża abp. Migliore przekazał bullę bp. Jezierskiemu, na znak jego łączności ze Stolicą Apostolską. Bp Jacek Jezierski otrzymał również pastorał, jako znak władzy pasterskiej, następnie zasiadł na katedrze, czyli tronie, z którego biskup naucza i przekazuje prawdy wiary. Przedstawiciele duchowieństwa, osób konsekrowanych oraz wiernych świeckich złożyli nowemu biskupowi homagium – akt czci, szacunku i chrześcijańskiego posłuszeństwa. Podczas Mszy św. homilię wygłosił, po raz pierwszy jako biskup elbląski, bp Jacek Jezierski. Nawiązywał on do dnia Zesłania Ducha Świętego w wieczerniku. – Była to chwila umocnienia, obudzenia radości i męstwa. Zaczął się czas Kościoła. Należą do Kościoła upadający, grzesznicy, nawracający się i święci. Trzeba rozróżniać to co świeckie od tego, co sakralne, choć obie te sfery spotykają się i przenikają. Chrześcijanin, to człowiek pokoju. Jest on możliwy dzięki prawdzie, sprawiedliwości, przebaczeniu i pojednaniu oraz dialogowi społecznemu. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój. Błogosławieni budowniczowie pokoju – mówił bp Jezierski. Nakreślił również historię diecezji elbląskiej, która wyrasta z tradycji pomezańskiej i warmińskiej, ale także z chełmińskiej i wileńskiej. Nawiązując do historii diecezji podkreślał, iż zadaniem wspólnot chrześcijańskich jest przeciwstawiać się, na nowo w każdym pokoleniu, niszczącej sile zła i erozji wiary. – Zadaniem rodzin chrześcijańskich i parafii jest zmaganie się o wiarę, o życie duchowe, moralne i religijne, własne oraz bliskich, zwłaszcza młodego pokolenia. Naszej wierze zagraża stale wyjałowienie oraz zniszczenie, także przez destrukcyjne nurty obecne w dzisiejszej kulturze i promowanych filozofiach życia. Tak jak apostołowie, my także potrzebujemy światła, męstwa i entuzjazmu. Potrzebujemy umocnienia Ducha Świętego – mówił nowy biskup elbląski. Podczas uroczystości odczytano list prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Jestem przekonany, że autorytet księdza biskupa oraz wieloletnie doświadczenie duszpasterza, uczonego, wykładowcy, historyka myśli chrześcijańskiej i ekumenisty, nadal będą umacniać starania ekscelencji na rzecz otwartej, przyjaznej oraz nacechowanej wzajemnym szacunkiem współpracy państwa i Kościoła, napisał prezydent. Życzenia złożyli również przedstawiciele władz i różnych środowisk. – Serdecznie witam w Elblągu. Jestem przekonany, że posługa duszpasterska ekscelencji będzie służyła naszej katolickiej wspólnocie i umacniała nas w wierze. Chcemy tworzyć cywilizację życia i miłości, opartą na szacunku dla człowieka, małżeństwa i rodziny – deklarował prezydent Elbląga, Jerzy Wilk. – Reprezentuję rząd, ale jesteśmy tu z żoną jako wierni urodzeni w tej diecezji. Głęboko wierzymy, że otrzymaliśmy pasterza, o którego prosiliśmy. Jest w nas radość, że będziemy mogli słuchać słowa Bożego z ust ekscelencji – mówił Piotr Żuchowski, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego. Wojewoda warmińsko-mazurski Marian Podziewski podkreślał, iż podczas takich uroczystości człowiek uświadamia sobie siłę płynącą z Bożego powołania. – Ma się poczucie, że niezachwiana wiara, franciszkańska pokora oraz chęć służenia Bogu i człowiekowi zasługują na wielkie uznanie – mówił wojewoda. – Przez lata współpracy przekonałem się, że ksiądz biskup jest nie tylko wybitnym naukowcem, teologiem, nie tylko świetnym gospodarzem i administratorem, opiekunem wielu bezcennych zabytków archidiecezji warmińskiej, ale przede wszystkim ciepłym i życzliwym człowiekiem i kapłanem. Kapłanem, który rozumie zagrożenia płynące z szybko zmieniającej się rzeczywistości. Deklaruję życzliwość, wsparcie i współdziałanie – mówił Marek Protas, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego. Życzenia w imieniu społeczności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie złożył rektor prof. Ryszard Górecki. Podkreślał wkład bp. Jacka Jezierskiego w założenie i rozwój uniwersytetu. – Chciałbym podziękować wszystkim uczestnikom Mszy św. Za obecność, za wspólną modlitwę, za życzliwe gesty i słowa. Przyjmuję waszą obecność, w chwili kiedy rozpoczynam posługę biskupią, z wielką wdzięcznością. Dziękuję za przygotowanie Liturgii, uroczystego, pięknego nabożeństwa. Chciałbym, na ręce nuncjusza abp. Celestino Migliore, w imieniu duchowieństwa i wiernych Kościoła elbląskiego zapewnić ojca świętego Franciszka o naszej jedności w wierze i o naszej wspólnocie z Kościołem powszechnym – powiedział na zakończenie Eucharystii bp Jacek Jezierski. Po zakończonej Mszy św. jeszcze przez ponad godzinę wierni podchodzili do swojego nowego biskupa, by złożyć mu życzenia i deklaracje posłuszeństwa. W tym czasie przed świątynią oczekiwały na niego delegacje neokatechumenatu z Elbląga i Sztumu. Bp Jacek Jezierski, po wyjściu z katedry św. Mikołaja, chwilę porozmawiał z nimi, pobłogosławił dzieci i udzielił wszystkim zgromadzonym Bożego błogosławieństwa. (kk)