Masz pomysł na sąsiedzkie wydarzenie? Weź udział w tym konkursie

2024-04-15 16:27
„Program Aktywni Mieszkańcy – rozwój wspólnot lokalnych
Autor: Urząd Miasta Olsztyn „Program Aktywni Mieszkańcy – rozwój wspólnot lokalnych"

Prezydent Olsztyna ogłosił otwarty konkurs ofert na działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Za otrzymane wsparcie można zorganizować z sąsiadami festyn, akcję ekologiczną lub edukacyjną.

„Program Aktywni Mieszkańcy – rozwój wspólnot lokalnych" ma formę powierzenia wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie. – Powierzenie oznacza, że nie wymagamy od wnioskodawców wkładu własnego – podkreśla Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna. - Planujemy w ten sposób wspomóc działalność  oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Zaproponowane działania mogą być realizowane m.in. poprzez wspólną organizację festynów, inicjatyw ekologicznych, kulturalnych, edukacyjnych, a także wszystkich innych form działalności integrujących społeczność lokalną. Powinny zachęcać uczestników do wdrażania zmian i partycypacji w sprawach najbliższego otoczenia, uczyć samoorganizacji i pomocy sąsiedzkiej. Realizacja zadania musi odbywać się na terenie administracyjnym gminy Olsztyn. Wydarzenie powinno zostać zorganizowane między majem a październikiem 2024 r.

Na program przeznaczonych zostało z budżetu Miasta Olsztyna 50 tys. zł. Kwota dotacji na zaproponowane działanie nie może przekroczyć 5 tys. zł.

Zainteresowani powinni składać oferty w wersji elektronicznej do 17 kwietnia 2024 roku, do godziny 23.59 za pomocą generatora "WITKAC" udostępnionego na stronie witkac.pl. Wersję papierową oferty wydrukowaną z generatora "WITKAC", podpisaną przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, należy przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Olsztyna, Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, ul. Knosały 3 bud. A, 10-015 w Olsztynie, do 19 kwietnia 2024 roku (decyduje data stempla pocztowego) lub złożyć w kopercie opatrzonej nazwą „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych" do Kancelarii Urzędu Miasta Olsztyna w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 kwietnia 2024 roku.

UM/Olsztyn