Debata społeczna dla mieszkańców Ochoty, Włoch i Ursusa

2014-09-11 17:52
Spotkanie z mieszkańcami
Autor: KSP

Pierwsza w tym roku debata społeczna poświęcona poprawie bezpieczeństwa publicznego mieszkańców Warszawy odbyła się w Zespole Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego na Ochocie. Komendant Stołeczny Policji insp. Michał Domaradzki podsumował ubiegłoroczne debaty i omówił najważniejsze kwestie poruszane podczas spotkań, głównie problem targowiska przy ul. Bakalarskiej. Głos zabrali też mieszkańcy dzielnic głównie w kwestii sprzedaży alkoholu w sklepach całodobowych i bezpieczeństwa rowerzystów.

Debaty społeczne realizowane są w ramach rządowego programu Razem bezpieczniej, polegającego na koordynacji działań policji, administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych w celu poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego. Drugi cykl debat ma służyć podsumowaniu efektów działań z poprzedniego roku, a także umożliwić weryfikację problemów zgłoszonych przez mieszkańców. Komendant Michał Domaradzki podkreślił, że zadaniem policji jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa mieszkańcom oraz przedstawił wszystkim zgromadzonym stan realizacji najważniejszych wniosków i postulatów z poprzednich debat. Omówił między innymi działania policji związane z negatywnymi zjawiskami i zachowaniami na targowisku przy ulicy Bakalarskiej, jak również wspomniał o przeniesieniu rewiru dzielnicowych w dzielnicy Włochy. W dalszej części mieszkańcy mieli okazję zadać pytania, na które odpowiadali zaproszeni goście, wśród których znaleźli się m. in. Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski, Prezydent m. st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, Komendant Stołeczny Policji inspektor Michał Domaradzki, Komendant Rejonowy Policji Warszawa III podinspektor Tomasz Szachowski, Komendant Straży Miejskiej m.st. Warszawy Zbigniew Leszczyński, Naczelnik III Oddziału Terenowego Straży Miejskiej Jacek Forysiak, Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m. st. Warszawy Ewa Gawor, Burmistrz Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy Maurycy Wojciech Komorowski, Burmistrz Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy Michał Wąsowicz oraz Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Wiesław Krzemień. Szczególną uwagę zwrócono na problem sprzedaży alkoholu w sklepach całodobowych, jak również zapewnienia bezpieczeństwa rowerzystom. Mieszkańcy mogli wziąć udział w ankietowaniu i zapoznać się z materiałami dotyczącymi stopnia realizacji wniosków z poprzednich debat społecznych oraz wizerunkami dzielnicowych, które były wyświetlane podczas prezentacji multimedialnej, przed wejściem na aulę. Policjanci przygotowali także stolik informacyjno- konsultacyjny, gdzie można było porozmawiać z dzielnicowymi oraz otrzymać ulotki informacyjne. Debatę podsumował Wojewoda Mazowiecki, który podkreślił ogromną rolę spotkań ze społeczeństwem oraz podziękował wszystkim przybyłym mieszkańcom za aktywny udział w spotkaniu.