Głosuj!

2014-06-23 11:17
Schemat głosowania
Autor: um.warszawa.pl

Budżet obywatelski – trwa głosowanie. Sprawdź jak to zrobić.

Od piątku, 20 czerwca trwa głosowanie na projekty zgłoszone w ramach budżetu partycypacyjnego na rok 2015. Swój głos będą mogli oddać wszyscy mieszkańcy Warszawy, czyli również osoby nie zameldowane, a także mieszkańcy poniżej 18 roku życia oraz cudzoziemcy stale zamieszkujący w Warszawie. W ramach budżetu partycypacyjnego do podziału jest ponad 26 milionów złotych. Do etapu głosowania zostało zakwalifikowanych 1390 projektów dotyczących 18 dzielnic Warszawy. Najciekawsze z tych projektów zostaną wybrane przez mieszkańców od 20 do 30 czerwca br. Każdy mieszkaniec Warszawy, niezależnie od miejsca swojego zamieszkania, może wybrać jedną dzielnicę, a w niej jeden obszar – jeżeli został on wyznaczony. Zagłosować można na maksymalnie 5 projektów z listy dostępnej w danym obszarze. Dotyczy to większości dzielnic. Jedynie na Białołęce, Ochocie oraz Woli mieszkańcy będą mogli wybrać maksymalnie 10 projektów – do 5 projektów o charakterze ogólnodzielnicowym oraz do 5 projektów o charakterze lokalnym. Zagłosować można tylko jeden raz. Oznacza to, że jeżeli wybierzemy formę internetową nie będziemy mogli głosować z wykorzystaniem papierowej karty do głosowania i odwrotnie. Należy również podkreślić, że głosowanie jest jawne i wymaga podania swoich danych osobowych. W przypadku głosowania korespondencyjnego o uznaniu głosu decyduje data wpływu karty do urzędu, nie data jej nadania. Głosy można oddawać: · internetowo na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl. W tym przypadku konieczne jest posiadanie (lub założenie) konta poczty e-mail – niezbędne będzie kliknięcie do 30 czerwca br. w odnośnik przesłany przez urząd po oddaniu głosu. · osobiście w wyznaczonych punktach (m.in. w dzielnicowych Wydziałach Obsługi Mieszkańców oraz w innych punktach – informacje o nich znajdziesz na stronach dzielnic, na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl oraz na ulotkach i plakatach); · korespondencyjnie – przesyłając z dopiskiem Budżet partycypacyjny 2015 wypełnioną kartę do głosowania na adres właściwego miejscowo urzędu dzielnicy; Lista projektów wybranych przez mieszkańców zostanie ogłoszona do 15 lipca br. Projekty z tej listy będą włączone do budżetu Warszawy i zostaną zrealizowane w roku 2015. Osoby mające mniej niż 18 lat, chcąc oddać swój głos, muszą dysponować zgodą swojego opiekuna prawnego na udział w głosowaniu oraz na przetwarzanie ich danych osobowych. Do wersji papierowej karty do głosowania powinien być dołączony druk zgody, który można pobrać ze strony www.twojbudzet.um.warszawa.pl, ze stron urzędów dzielnic, a także otrzymać w dowolnym Wydziale Obsługi Mieszkańców. Zgoda powinna być dołączona do karty do głosowania w sposób możliwie trwały. Karta bez dołączonej zgody opiekuna prawnego zostanie uznana za nieważną. Głosując internetowo, należy uzyskać zgodę opiekuna prawnego, który powinien także wpisać swoje dane w odpowiednich polach. Prawo udziału w głosowaniu przysługuje również cudzoziemcom, w tym osobom którym nie został nadany numer PESEL, przy założeniu, że zamieszkują w Warszawie z zamiarem stałego pobytu. Zgodnie z ogólną zasadą, warunkiem uznania głosu za ważny jest podanie przez głosującego wszystkich danych określonych jako obligatoryjne, czyli tych danych, które znajdują się na szarym polu karty do głosowania. Brak którejkolwiek danej z tej grupy, w tym numeru PESEL, spowoduje unieważnienie głosu. Cudzoziemcy, którzy nie posiadają numeru PESEL, chcąc wziąć udział w głosowaniu powinni udać się do dowolnego Wydziału Obsługi Mieszkańców ze swoim dokumentem podróży (np. dowodem osobistym lub paszportem) oraz złożyć oświadczenie, którego druk uzyskają od pracownika WOM-u. Wzór oświadczenia można również pobrać ze strony www.twojbudzet.um.warszawa.pl oraz ze stron urzędów dzielnic.