Radni zajmą się sprawą "najemcy wrażliwego"

2014-06-04 16:53
Rada Warszawy
Autor: um.warszawa.pl

Więcej osób z reprywatyzowanych domów może dostać lokale komunalne.

Prawo do najmu mieszkania komunalnego może zyskać więcej niż dotąd osób mieszkających w budynkach odebranych po wojnie tzw. dekretem Bieruta, a teraz oddawanych byłym właścicielom. Projektem uchwały w sprawie "najemcy wrażliwego" w czwartek zajmą się stołeczni radni. Projekt został zgłoszony przez prezydent miasta Hannę Gronkiewicz-Waltz; jest raczej pewne, że zostanie uchwalony - Platforma Obywatelska ma większość w radzie miasta. Zmiany w uchwale w sprawie zasad najmu lokali komunalnych dotyczą w głównej mierze lokatorów kamienic, które po wojnie stały się własnością miasta na mocy tzw. dekretu Bieruta, a teraz są oddawane prawowitym właścicielom lub ich spadkobiercom. Obecnie mogą się oni ubiegać o mieszkanie z zasobu miasta, gdy nowy właściciel wypowiedział im umowę najmu z powodu zaległości czynszowych lub na podstawie tzw. trzyletniego wypowiedzenia (właściciel może wypowiedzieć umowę na trzy lata naprzód, jeśli on lub jego bliscy zamierzają zamieszkać w tym lokalu. Nie jest wtedy zobowiązany do zapewnienia dotychczasowemu lokatorowi lokalu zamiennego). Jeśli radni przyjmą proponowane zmiany, w uchwale pojawi się definicja "najemcy wrażliwego". Będzie za niego mogła być uznana osoba w wyjątkowo trudnej sytuacji rodzinnej albo zdrowotnej (spowodowanej niepełnosprawnością lub ciężką, przewlekłą chorobą swoją lub innej osoby z nią zamieszkującej), a także taka, której wyłącznym źródłem dochodu jej gospodarstwa domowego jest emerytura, świadczenie przedemerytalne albo świadczenie z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. Zyska prawo najmu mieszkania komunalnego także wtedy, gdy nie będzie spełniać tzw. kryterium metrażowego, ustalonego na sześć m kw. powierzchni mieszkalnej na osobę w gospodarstwie domowym. Jak wyjaśnił wicedyrektor biura polityki lokalowej stołecznego ratusza Tomasz Krettek, za najemcę wrażliwego będą mogły być uznane m.in. osoby zajmujące lokal na podstawie starych, powojennych decyzji administracyjnych o przydziale mieszkania. Najemcy wrażliwi mieszkający w budynkach prywatnych zyskają prawo do najmu mieszkania komunalnego, jeśli ich czynsz będzie wyższy niż 3 proc. wartości odtworzeniowej lokalu. Według obowiązującego obecnie wskaźnika jest to 14,70 zł za m kw. miesięcznie. Na listę osób oczekujących na mieszkanie komunalne będą mogli zostać wpisani także ci najemcy wrażliwi, którzy mieszkają w budynkach nadal administrowanych przez miasto, ale w stosunku do których zapadła ostateczna decyzja o tym, że powinny zostać zwrócone prawowitym właścicielom. Jak wyjaśnił Krettek, dziś osobom takim samorząd nie może zamienić lokalu na inny, gdyż formalnie ich mieszkania nie są już własnością miasta. Z drugiej strony, osoby takie nadal nie są lokatorami w budynku prywatnym, gdyż nie została jeszcze wydana ostateczna decyzja o zwrocie. W takich przypadkach na miejski lokal będą mogły liczyć te osoby, które będą chciały zamienić swoje mieszkanie na mniejsze i tańsze w utrzymaniu. O inne mieszkanie, również większe, będą mogły wnioskować osoby w trudnej sytuacji rodzinnej lub zdrowotnej, jeśli najem innego lokalu jest uzasadniony np. potrzebą zmiany kondygnacji, na której mieszkają. Więcej osób mieszkających w budynkach objętych działaniem "dekretu Bieruta" zyska prawo do najmu mieszkania komunalnego także dzięki podniesieniu obowiązującego je dziś minimum dochodowego o 10 proc. Po zmianach będzie ono o 40 proc. wyższe niż dla pozostałych osób, a w przypadku emerytów - o 70 proc. wyższe. Jak powiedział Krettek, w przypadku wieloosobowych gospodarstw domowych minimum - w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa - wzrośnie z 1756 zł do 1891 zł, a w przypadku gospodarstw jednoosobowych - z 2415 zł do 2600 zł. W przypadku gospodarstw emerytów będzie to wzrost z 2161 zł do 2296 zł dla gospodarstw wieloosobowych i z 2972 zł do 3158 zł dla gospodarstw jednoosobowych. Dekret z 26 października 1945 r. "O własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy" podpisany został przez ówczesnego przewodniczącego Krajowej Rady Narodowej Bolesława Bieruta. Skutkiem jego wejścia w życie było przejęcie wszystkich gruntów w granicach miasta przez gminę m.st. Warszawy, a w 1950 r. - w związku ze zniesieniem samorządu terytorialnego - przez Skarb Państwa. Dekretem objęto około 12 tys. ha gruntów, w tym ok. 20-24 tys. nieruchomości. Obecnie w Warszawie toczy się ok. 8 tys. postępowań dotyczących nieruchomości odebranych na mocy dekretu Bieruta.