Ratusz pracuje nad obniżką stawki za śmieci

2024-05-21 9:41
Śmieci
Autor: fot. Archiwum Śmieci

Prezydent chce poddać pod głosowanie Radzie Warszawy uchwałę w tej sprawie. Obniżka ma obowiązywać na czas określony. Prace nad takim dokumentem trwają.

Tak przynajmniej wynika z odpowiedzi stołecznego Urzędu Miasta na zapytanie Rzecznika Praw Obywatelskich z 7 maja. Ma to związek z licznymi skargami mieszkańców stolicy na metody ustalania, a także na wysokość stawek za odbiór odpadów. RPO poprosił o wyjaśnienie "co do znaczącego przeszacowania wydatków na zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2022 i 2023". Zapytał także, czy w związku z taką powtarzającą się sytuacją planowana jest korekta opłat za odpady. Zwrócił również uwagę na to, że budżet miasta zanotował 180 milionów złotych nadwyżki z tytułu tych opłat w 2022 roku.

Ze sprawozdania z wykonania budżetu Warszawy za 2023 roku wynika, że przy konstruowaniu budżetu na ten rok "ponownie doszło do znaczącego przeszacowania planowanych wydatków na zagospodarowanie odpadów komunalnych" i budżet Warszawy "ponownie, drugi rok z rzędu, zanotował nadwyżkę środków pochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (ponad 205 milionów złotych), które mają być przeznaczone na finansowanie planowanego deficytu w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi w latach 2024-2027".

Na pismo z biura RPO odpowiedziała dyrektor stołecznego Biura Gospodarowania Odpadami - Agnieszka Jakubowska. Wyjaśniła, że "obowiązujące od stycznia 2022 roku stawki opłat ustalone zostały na podstawie prognozy, która sporządzona została z uwzględnieniem historycznych kosztów funkcjonowania i dochodów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Warszawie w latach 2017-2020", na podstawie których "ustalono, że w latach 2022-2024 dochody z opłat wg przyjętych stawek nie pokryją w całości kosztów funkcjonowania systemu". Zaznaczyła, że wydatki na zagospodarowanie odpadów komunalnych od II półrocza 2021 roku zmniejszyły się, gdyż "odpady były kierowane do zagospodarowania również do instalacji położonych poza województwem mazowieckim, w których koszty (…) były niższe".

Wskazała, że trudno jest precyzyjnie prognozować "dane w obszarze odbioru i zagospodarowania odpadów", gdyż w latach 2017-2023 wykazują się one dużą zmiennością, na co ma wpływ szereg czynników. Jednym z nich są wyniki przetargów. W 2022 roku "uzyskano ceny jednostkowe o 25 procent niższe w stosunku do poprzednich". Ponadto "w planach wydatków w zakresie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na lata 2023-2024 uwzględniono możliwość waloryzacji ceny jednostkowej", ale wykonawcy nie skorzystali z przysługującego im prawa do klauzuli waloryzacyjnej.

Co więcej, jak wyjaśniła, zamiast zakładanego wzrostu ilości odpadów – między innymi w związku z napływającymi z Ukrainy uchodźcami – w 2022 roku statystyczny mieszkaniec stolicy wytworzył o 5 kg mniej odpadów niż w 2021 roku co sprawiło, że na terenie Warszawy ilość odpadów komunalnych zmniejszyła się w 2022 roku o 2,5 procent. CO więcej przed samorządami kolejne zmiany związane z wejściem w życie od 1 stycznia 2025 roku systemu kaucyjnego, który obejmie odpady opakowaniowe znajdujące się w odpadach komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości". Jej zdaniem "w obecnie przyjętej formie system kaucyjny negatywnie wpłynie na gminne systemy gospodarki odpadami, głównie poprzez wyeliminowanie ze strumienia odpadów wartościowych surowców, co bezpośrednio przełoży się na koszty jednostkowe zagospodarowania odpadów".