Wybory prezydenckie 2015 - głosowanie przez pełnomocnika

2015-04-15 18:01
wybory prezydenckie/ wikimedia.org
Autor: brak danych

Osoby niepełnosprawne oraz te, które najpóźniej w dniu wyborów ukończą 75 lat, mogą głosować przez pełnomocnika.

Przez pełnomocnika mogą głosować osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407, z późn. zm.), oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat. Nie mają prawa do głosowania przez pełnomocnika wyborcy przebywający w: zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ich oddziałach zewnętrznych, domach studenckich i ich zespołach, wyborcy głosujący korespondencyjnie. Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania. Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania oraz kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania składa się w urzędzie dzielnicy m.st. Warszawy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania (wpisania do stałego rejestru wyborców) osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, w godzinach pracy urzędów. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania należy złożyć w swojej dzielnicy, najpóźniej do 4 maja (w przypadku ponownego głosowania 18 maja).