Przygotuj Święta z Plusem - wyniki konkursu

2023-12-01 10:20
Wygraj udział w warsztatach Radia Plus Warszawa
Autor: Radio Plus

Nauka zdobienia bombek, miła rodzinna atmosfera, dużo dobrej zabawy i świąteczne prezenty od Radia Plus - to wszystko już w najbliższą sobotę 2 grudnia.

Z ogromną przyjemnością ogłaszamy listę Zwycięzców naszego konkursu, których zapraszamy na warsztaty przedświąteczne Radia Plus Warszawa:

Sylwia W. – Otwock Wielki

Gaja B. – Warszawa

Dorota C. – Warszawa

Beata W. - Stanisławów Pierwszy 

Tomasz R. - Warszawa

Katarzyna P. – Warszawa

Agnieszka W. - Pruszków 

Ania K. – Milanówek

Joanna Z. – Warszawa

GRATULUJEMY!!! Z każdym ze Zwycięzców skontaktujemy się indywidualnie.

REGULAMIN KONKURSU

„PRZYGOTUJ ŚWIĘTA Z PLUSEM”

(dalej „Regulamin”)

A  Postanowienia ogólne.

Konkurs „PRZYGOTUJ ŚWIĘTA Z PLUSEM” (zwany dalej „Konkursem”) jest organizowany przez Radio Plus Polska Centrum Sp. o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 8, 00-503 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS 0000368086, NIP 701-02-64-572, REGON 142630403 z kapitałem zakładowym w wysokości 5 000,00 PLN, zarejestrowaną w BDO pod numerem 000537751 (dalej „Organizator”), na zlecenie nadawcy programu Radio Plus Warszawa, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.

Z zastrzeżeniem ust 4 poniżej w Konkursie mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

W Konkursie nie mogą brać udziału:

pracownicy oraz współpracownicy Organizatora lub spółek powiązanych kapitałowo z powyżej wymienionych;

inne osoby, które brały udział w organizowaniu Konkursu;

osoby najbliższe wobec osób wymienionych w lit. a) i b) powyżej, to jest osoby będące wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu;

osoby, które w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do Konkursu, wygrały, w wyniku udziału w konkursach organizowanych przez Organizatora, nagrody o łącznej wartości brutto przekraczającej średnie miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, podane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w odniesieniu do ostatniego kwartału.

B.  Czas trwania Konkursu.

Konkurs zostanie zorganizowany i przeprowadzony na antenie Radia PLUS Warszawa w dniach od 27 do 30 listopada 2023 roku. W Czasie trwania Konkursu odbędą się jeden etap zgłoszeniowy (dalej „Etap zgłoszeniowy”) w terminie od 27 do 30 listopada 2023 roku oraz jeden finał (dalej „Finał”) w dniu 1 grudnia 2023 roku, podczas którego nastąpi ogłoszenie zwycięzców, na stronie internetowej www.radioplus.pl/warszawa.

C.  Komisja Konkursowa.

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców Konkursu, rozpatrywania oraz interpretacji Regulaminu, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora.

 

D.  Nagrody

1.  Nagrodą w Konkursie (dalej „Nagroda”) jest:

a)  dwuosobowe zaproszenie na warsztaty zdobienia szklanych, tradycyjnych bombek, które odbędą się w dniu 2 grudnia 2023 roku o godzinie 13:15 w Warszawie przy ul. Trakt Brzeski 54b o wartości 140,00 zł brutto (dalej „Nagroda”). Organizator w Czasie trwania Konkursu przyzna 15 Nagród.

 

E.  Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu.

W czasie trwania Etapu zgłoszeniowego prowadzący Program poda na antenie Radia PLUS Warszawa zadanie konkursowe (dalej „Zadanie”).

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest podczas trwania Etapu zgłoszeniowego przesłanie wiadomości e-mail na adres konkurs@radioplus.pl z wykonanym Zadaniem z równoczesnym podaniem w treści wiadomości e-mail imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania oraz telefonu kontaktowego.

Do Finału spośród przesłanych w czasie trwania Etapu Zgłoszeniowego zgłoszeń konkursowych Komisja kierując się pomysłowością i kreatywnością wykonanego Zadania, wybierze piętnaście zgłoszeń konkursowych których autorzy otrzymają Nagrodę. Ogłoszenie laureatów w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska oraz miejscowości zamieszkania nastąpi w dniu 1 grudnia 2023 roku na stronie internetowej www.radioplus.pl/warszawa

Uczestnik jednocześnie zezwala Organizatorowi na opublikowanie jego danych osobowych jako Zwycięzcy w postaci: imienia oraz miejscowości zamieszkania na antenie Radia PLUS Warszawa.

Treść zgłoszenia konkursowego uczestnika może zostać zaprezentowana na antenie Radia PLUS Warszawa.

 

6. Jeżeli w wyżej opisany sposób nie zostanie wyłoniony zwycięzca Nagrody, Nagroda ta przechodzi do dyspozycji Organizatora Konkursu.

7.  Przedstawiciel Organizatora oddzwoni do Zwycięzcy po zakończonym Konkursie z prośbą o potwierdzenie danych, tj. imienia, nazwiska (dalej „Dane”) i poinformuję o sposobie realizacji nagrody.

8.  Uczestnik przystępując do udziału w Konkursie, zgadza się, że w przypadku wygrania Nagrody może wziąć udział w relacji dotyczącej realizacji Nagrody w terminie i miejscu wskazanym przez Organizatora oraz wyraża zgodę na nieodpłatne przeprowadzenie rozmowy z jego udziałem oraz przygotowanie relacji z jego udziałem z realizacji Nagrody (dalej „Relacja”) oraz na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku, w tym głosu, w celu utrwalenia i rozpowszechnienia rozmowy z jego udziałem, o której mowa powyżej oraz przygotowania i rozpowszechniania Relacji, rejestrowanych techniką fotograficzną (zdjęcia) i/lub wideo (film) oraz w postaci nagrania dźwięku (zwanych dalej łącznie „Materiałami”). Materiały mogą być publicznie udostępnianie, a w tym również w środkach masowego przekazu, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, a także na stronach internetowych związanych z Organizatorem, w szczególności www.radioplus.pl, jak również w mediach społecznościowych typu Facebook, Instagram, itp., oraz nadawanie i remitowanie (TV i radio) przez okres 1 (jednego) roku od dnia realizacji Nagrody. Obowiązkiem Uczestnika jest przekazanie w imieniu Organizatora osobie towarzyszącej biorącej udział w realizacji Nagrody obowiązku informacyjnego stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu oraz uzyskanie od takiej osoby pisemnej zgody na nieodpłatne wykorzystanie jej wizerunku, w tym głosu, w celu przygotowania, utrwalenia i rozpowszechnienia Relacji, o której mowa powyżej, na warunkach, o których mowa w niniejszym punkcie, w tym szczególności w zakresie pól eksploatacji i okresu udzielenia zgody wskazanych w zdaniu poprzednim.

F.  Odbiór Nagród.

Warunkiem realizacji nagrody jest stawienie się dnia 2 grudnia 2023 roku w miejscu realizacji Nagrody zgodnie z pkt. D1. Regulaminu.

Nagroda przyznana Zwycięzcy nie może być zamienione na inne nagrody rzeczowe ani też nie będzie możliwości wypłaty równowartości Nagrody w gotówce.

Organizator nie odpowiada za brak możliwości realizacji Nagrody w szczególności w chwili nie stawienia się zwycięzcy w terminie i miejscu wskazanym przez Organizatora.

 

G.  Postanowienia końcowe.

Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie Konkursu, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją Nagrody. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. Niespełnienie warunków Konkursu lub warunków wynikających z przepisów prawa powoduje wykluczenie danego uczestnika z Konkursu.

Reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać do Organizatora na piśmie na jego adres lub w wiadomości e-mail na adres konkurs@radioplus.pl wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu. Reklamacje zgłoszone w jednym z tych trybów rozstrzyga Komisja Konkursowa. Uczestnik ma prawo do złożenia odwołania od decyzji Komisji Konkursowej w terminie 14 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację. Reklamacje zgłoszone po terminie określonym powyżej nie będą rozpatrywane, a Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział uczestnik podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.

Zakazane jest dostarczanie przez Uczestnika treści sprzecznych z porządkiem prawnym.

Wszelkie kwestie dotyczące ochrony danych osobowych związane z uczestnictwem w Konkursie zostały uregulowane w Załączniku nr 1 do Regulaminu i Załączniku nr 2 do Regulaminu.

Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: www.radioplus.pl/warszawa.

Załącznik nr 1

Obowiązek informacyjny dla Uczestnika – z art. 13 RODO

 

Administratorem danych osobowych jest Organizator – Radio PLUS Polska Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, (00-503), ul. Żurawia 8, NIP 5262884876, KRS 0000242435 , REGON 140270544 („Administrator”), adres e-mail: konkurs@radioplus.pl .

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się skontaktować za pośrednictwem adresu: iodo@eurozet.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) w następujących celach, w oparciu o następujące podstawy prawne oraz przez następujący okres:

Tabela RODO
Autor: Radio Plus

Odbiorcami danych mogą być: podmioty z grupy kapitałowej Administratora (Organizatora), podmioty związane z organizacją i obsługą Konkursu: kurier, Poczta Polska, usługodawcy, którzy wykonują na rzecz Administratora (Organizatora) usługi w zakresie doradztwa prawnego lub podatkowego, dostawcy usług teleinformatycznych oraz portale społecznościowe (w szczególności Facebook, Instagram, z czym może być związany transfer danych osobowych do państwa trzeciego; podmioty te gwarantują wysoki stopień ochrony danych osobowych m.in. poprzez przystąpienie do programu EU-U.S. Data Privacy Framework, czego Uczestnik jest świadomy i dobrowolnie to akceptuje).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne (nie jest wymogiem ustawowym). Konsekwencją braku podania danych jest brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie lub brak możliwości otrzymania Nagrody.

Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo żądania od Administratora (Organizatora) dostępu do tych danych, ich sprostowania lub uzupełnienia niekompletnych danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz do przeniesienia danych, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przysługuje gdy:

(1) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją, w której się znalazłaś/eś,

lub

(2) dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Załącznik nr 2

Obowiązek informacyjny dla osoby towarzyszącej zwycięzcy Konkursu, która wzięła udział w Relacji – z art. 14 RODO

Administratorem Twoich danych osobowych w postaci wizerunku i głosu jest Organizator – Radio PLUS Polska Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, (00-503), ul. Żurawia 8, NIP 5262884876, KRS 0000242435 , REGON 140270544 („Administrator”), adres e-mail: konkurs@radioplus.pl .

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się skontaktować za pośrednictwem adresu: iodo@eurozet.pl.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) w kilku lub wszystkich poniższych celach, w oparciu o następujące podstawy prawne oraz przez następujący okres:

Tabela RODO
Autor: Radio Plus

Źródłem, z którego Administrator (Organizator) pozyskał Twoje dane osobowe, jest osoba, której udzieliłeś/-aś zgody na wykorzystanie Twojego wizerunku i głosu w Relacji z realizacji Nagrody.

Odbiorcami danych mogą być: podmioty z grupy kapitałowej Administratora (Organizatora), podmioty związane z organizacją i obsługą Konkursu: kurier, Poczta Polska, usługodawcy, którzy wykonują na rzecz Administratora (Organizatora) usługi w zakresie doradztwa prawnego lub podatkowego, dostawcy usług teleinformatycznych oraz portale społecznościowe (w szczególności Facebook, Instagram, z czym może być związany transfer danych osobowych do państwa trzeciego; podmioty te gwarantują wysoki stopień ochrony danych osobowych m.in. poprzez przystąpienie do programu EU-U.S. Data Privacy Framework, czego Uczestnik jest świadomy i dobrowolnie to akceptuje).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne (nie jest wymogiem ustawowym). Konsekwencją braku podania danych jest brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie lub brak możliwości otrzymania Nagrody.

Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo żądania od Administratora (Organizatora) dostępu do tych danych, ich sprostowania lub uzupełnienia niekompletnych danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz do przeniesienia danych, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przysługuje, gdy:

(1) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją, w której się znalazłaś/eś,

lub

(2) dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.